ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

กติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการ “Safe ทุกทริป ลุ้น Gift ยกก๊วน”

1. วิธีการร่วมรายการ

 1. ผู้ร่วมรายการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.    เลือกความคุ้มครองหลักที่เป็น Travel Care (A) โดยเลือกทั้งคุ้มครองเสริม 

 • Flight Secure (B) และ 
 • Property Safe (C) 

2.    เป็นการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ (ราคาเริ่มต้น 232 บาทต่อคนผ่านทางเว็บไซต์ https://travel.cigna.co.th เท่านั้น)

ต่อที่ 1: ลุ้นรับ Premium Gift ฟรี
สำหรับผู้ร่วมรายการที่ทำการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศอยู่ในลำดับที่กำหนดของแต่ละรอบกิจกรรม จะได้รับ Premium Gift เมื่อทำรายการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์ ดังนี้

รอบที่ 1: วันที่ 16 มีนาคม 2559 – 15 เมษายน 2559 สำหรับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศลำดับที่ 1 ถึง 200 กรมธรรม์แรก รับฟรี Cigna Travel Case มูลค่า 399 บาท จำนวน 1 ชิ้น (รวม 200 รางวัล)
รอบที่ 2: วันที่ 16 เมษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 สำหรับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศลำดับที่ 1 ถึง 300 กรมธรรม์แรก รับฟรี Cigna Universal Plug มูลค่า 399 บาท จำนวน 1 ชิ้น (รวม 300 รางวัล)

ต่อที่ 2: รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (โตเกียว) 2 ที่นั่ง พร้อมประกันการเดินทาง และบริการรถรับ-ส่ง ที่พักในกรุงเทพฯ (1 จุด) -สนามบิน ณ วันเดินทางไปและกลับ 1 รางวัล รางวัลละ 66,500 บาท รวมมูลค่า 66,500 บาท ต่อเดือน
สิทธิ์ในการร่วมรายการ รายละเอียด ดังนี้

 1. สิทธิ์ในการจับฉลาก 1 สิทธิ์ต่อ 1 คน
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมรายการที่เคยซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศจาก บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น จะได้รับสิทธิ์จับฉลากเพิ่มอีก 2 เท่า
 3. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมรายการที่กรอกรหัสโปรโมชั่น  และซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศจาก บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จะได้รับสิทธิ์จับฉลากเพิ่มอีก 3 เท่า

ผู้ร่วมรายการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศที่มีเงื่อนไขตรงตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะทำการรวบรวมหมายเลขกรมธรรม์ทั้งหมด โดยจะออกหมายเลขแทนหมายเลขประจำกรมธรรม์แต่ละฉบับ และทำการจับรางวัลด้วยหมายเลขแทนนั้น เพื่อหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป

2. ระยะเวลากิจกรรม และของรางวัล
ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1: วันที่ 16 มีนาคม 2559 – 15 เมษายน 2559 (ประกาศผลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

 • Cigna Travel Case มูลค่า 399 บาท จำนวน 200 รางวัล สำหรับผู้ที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศลำดับที่ 1 ถึง 200 กรมธรรม์แรก
 • ตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (โตเกียว) 2 ที่นั่ง พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ที่พักในกรุงเทพฯ (1 จุด) -สนามบิน ณ วันเดินทางไปและกลับ 1 รางวัลๆ ละ 66,500 บาท รวมมูลค่า 66,500 บาท

รอบที่ 2: วันที่ 16 เมษายน 2559 – 15 พฤษภาคม 2559 (ประกาศผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

 • Cigna Universal Plug มูลค่า 399 บาท จำนวน 300 รางวัล สำหรับผู้ที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศลำดับที่ 1 ถึง 300 กรมธรรม์แรก
 • ตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (โตเกียว) 2 ที่นั่ง พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ที่พักในกรุงเทพฯ (1 จุด) -สนามบิน ณ วันเดินทางไปและกลับ 1 รางวัลๆ ละ 66,500 บาท รวมมูลค่า 66,500 บาท

3. สถานที่จับรางวัล 
จับรางวัล ณ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. เงื่อนไขการจับรางวัล และการประกาศผล

 1. ผู้โชคดี และ/หรือผู้โชคดีสำรองตามลำดับ ที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และ/หรือต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน (ก) บัตรประจำตัวประชาชน และ (ข) ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่แจ้งไว้ พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างละ 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อแจ้งผลรางวัลทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งตามรายละเอียดกรมธรรม์การเดินทาง  หากผู้โชคดี และ/หรือผู้โชคดีสำรอง 2 ท่านไม่มารับรางวัลตามที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยรางวัลที่ถูกสละสิทธิ์นั้น บริษัทฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป 
 2. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด 
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่า รางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. พนักงาน บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด พนักงาน บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 6. กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแผนหรือลดแผน นับจากวันที่ซื้อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 7. จับรางวัล ณ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 8. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ “Cigna Thailand” (https://www.facebook.com/CignaThailand) ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
 9. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับ Premium Gift ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ในกรมธรรม์ของประกันการเดินทางต่างประเทศภายใน 60 วันหลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 10. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเพิ่ม รางวัลกระเป๋ารองเท้า 1 ชิ้น (คละสี) มูลค่า 209 บาท จากการใช้ Promotion Code ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2559 ทางทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ในกรมธรรม์ของประกันการเดินทางต่างประเทศภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 11. รางวัลตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น (โตเกียว) 2 ที่นั่ง พร้อมบริการรถรับ-ส่ง ที่พักในกรุงเทพฯ (1 จุด) -สนามบิน ณ วันเดินทางไปและกลับ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
 12. หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 1758 หรือ Inbox ของเฟซบุ๊กเพจ “Cigna Thailand” (https://www.facebook.com/messages/CignaThailand) ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 13. ในกรณีที่ของรางวัลเกิดข้อผิดพลาดจากการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 16. เงื่อนไขการเดินทาง เป็นไปตามที่ทางบริษัทการบินไทยเป็นผู้กำหนด ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้
 17. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบทุกข้อเท่านั้น
 18. ใบอนุญาตเลขที่ 481/2559, 482/2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

5. เงื่อนไขการเดินทาง

 1. ตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง ไป-กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง และ เที่ยวบินที่กำหนด ด้วย การบินไทย เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเงินได้
 2. สำหรับการเดินทาง 2 คนโดยต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทาง กรุงเทพ – ญี่ปุ่น (โตเกียว) เท่านั้น ตลอดทั้งไปและกลับ สามารถเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม  2559 - 25 ธันวาคม 2559
 3. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 4. บัตรโดยสารนี้รวม ภาษี และ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ฟรี น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม)
 5. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว
  5.1) การเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน เที่ยวบิน / วันที่ 
  5.2) การเดินทางขากลับเข้ากรุงเทพฯ อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน / วันที่ ภายในอายุบัตรโดยสาร คือ 14 วันนับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรฯ (รหัสชั้นเดินทางเดิมและ เงื่อนไขของโปรโมชั่นเดิม)
 6. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 7. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ
 8. กรณีสะกดชื่อผิด บางตัวอักษร และ เป็น ผู้โดยสารคนเดิม ก่อนการเริ่มต้นเดินทางอนุญาตให้ Reissued เสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท รายละเอียดการเดินทางคงเดิม
 9. การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากต้องการทราบรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 1758 หรือ Inbox ของเฟซบุ๊กเพจ “Cigna Thailand” (https://www.facebook.com/messages/CignaThailand)