ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD&OPD)

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

หายห่วงแม้แพทย์จะนัดติดตามอาการทุกสัปดาห์
ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท*
 • คุ้มครองกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม (ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น, ไขมันพอกตับ, นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง รวมทั้งโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง) เบาหวานและความดัน
 • คุ้มครองทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล***
  หมายเหตุ: สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ตามเงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายตั้งแต่ครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร
  • ***สำหรับกลุ่มโรคอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มโรคที่ระบุในข้อแรก ต้องสำรองจ่ายครั้งแรกก่อนและเบิกเคลมเงินชดเชยค่าสินไหม เพื่อรับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองในครั้งถัดไป

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

คุ้มครองกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม150,000 บาท
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น , ไขมันพอกตับ, นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)
คุ้มครองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง150,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)
ราคาเบี้ยประกัน 572 บาท/เดือน**
(19 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

คุ้มครองกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม200,000 บาท
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น , ไขมันพอกตับ, นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)
คุ้มครองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)
ราคาเบี้ยประกัน 762 บาท/เดือน**
(25 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรม300,000 บาท
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น , ไขมันพอกตับ, นิ่วในถุงน้ำดี, หลอดเลือดแดงแข็ง, ไขมันในเลือดสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)
คุ้มครองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)
ราคาเบี้ยประกัน 991 บาท/เดือน**
(33 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน L

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 31-35 ปี

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 60 ปี
 • การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิก ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
 • ไม่จำกัดวงเงินรายการค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง เช่น ค่าผ่าตัด ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมขึ้นอยู่กับแผนประกันและความคุ้มครองที่เลือก
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย