TH Thai

ข้อมูลผู้แนะนำ

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องเท่านั้น ของกำนัลจะถูกจัดส่งในรูปแบบ E-Coupon ทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้

ข้อมูลผู้ถูกแนะนำ

ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

* ผู้แนะนำได้รับอนุญาตและความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำให้บริษัท ซิกน่า จำกัด (มหาชน) ติดต่อกลับผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การตลาด และอื่นๆที่จะมีในอนาคต

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

 • ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนรายชื่อในแบบฟอร์มเพื่อนแนะนำเพื่อน และผู้ถูกแนะนำต้องลงทะเบียนรับฟรีประกันอุบัติเหตุโดยเสร็จสมบูรณ์

  ที่(https://partnerservice.cigna.co.th/registerpolicy/free-pa5k) ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการทำ

  ประกัน จึงจะถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติมของประกันอุบัติเหตุ https://www.cigna.co.th/free-pa-card-2018)

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้แนะนำที่เคยลงทะเบียนรับฟรีประกันอุบัติเหตุโดยสมบูรณ์และได้รับยืนยันการลงทะเบียนจากทางบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำ จากการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ และ ผ่านเงื่อนไขในการรับประกันเท่านั้น ในกรณีมีรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้ำ

  กันมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนผู้ถูกแนะนำเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาแล้วเท่านั้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ หากในกรณีมีข้อ

  พิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 31 ส.ค. 61

 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 มิถุนายน 2561 และผู้ถูกแนะนำต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
 • ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

 • ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนรายชื่อในแบบฟอร์มเพื่อนแนะนำเพื่อน และผู้ถูกแนะนำต้องลงทะเบียนรับฟรีประกันอุบัติเหตุโดยเสร็จสมบูรณ์ ที่(https://partnerservice.cigna.co.th/registerpolicy/free-pa5k) ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการทำ ประกัน จึงจะถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ (รายละเอียดเพิ่มเติมของประกันอุบัติเหตุ https://www.cigna.co.th/free-pa-card-2018)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้แนะนำที่เคยลงทะเบียนรับฟรีประกันอุบัติเหตุโดยสมบูรณ์และได้รับยืนยันการลงทะเบียนจากทางบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำ จากการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ และ ผ่านเงื่อนไขในการรับประกันเท่านั้น ในกรณีมีรายชื่อผู้ถูกแนะนำซ้า กันมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนผู้ถูกแนะนำเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนับจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาแล้วเท่านั้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และ หากในกรณีมีข้อ พิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 31 ส.ค. 61
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 มิถุนายน 2561 และผู้ถูกแนะนำต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เท่านั้น