ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ

โปรโมชั่น การันตีความคุ้ม

 

 

 

การันตีความคุ้ม 10 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 59
  • คืนเงิน 10 เท่า สำหรับมูลค่าส่วนต่างของค่าเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางส่วนบุคคล ในกรณีราคาเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของผู้รับประกันภัยรายอื่นต่ำกว่า สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครอง และจำนวนวันคุ้มครองเดียวกันที่เสนอขายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

*เงื่อนไขรายการคืนส่วนต่าง 10 เท่า
  • คืนส่วนต่าง 10 เท่า คำนวณจากมูลค่าส่วนต่างของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์การเดินทางส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับราคาที่ลงโฆษณาของเจ้าอื่นที่ให้ความคุ้มครองเหมือนกันผ่านการขายช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยยึดราคาปกติ ไม่รวมราคาโปรโมชั่น หรือการจัดรายการส่งเสริมการขาย (โปรดนำใบเสร็จของบริษัทฯ มาพร้อมกับเอกสารอ้างอิงราคาของเจ้าอื่นที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบได้มายื่นภายใน 10 วัน จากวันที่ซื้อประกัน)
  • จำกัดการคืนส่วนต่างสำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อระหว่างวันที่ 10 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 59 จำกัดการคืนท่านละ 1 กรมธรรม์ เป็นจำนวน 10 เท่า แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
  • บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างในรูปแบบเช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม "ผู้ถือกรมธรรม์" ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
  • เฉพาะการซื้อประกันการเดินทางจากบริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) โดยตรงเท่านั้น
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์