ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เงื่อนไขโปรโมชั่นสำหรับผู้ถือบัตร KTC ที่ซื้อออนไลน์ และชำระผ่านบัตร KTC เท่านั้น

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สมัครประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด จากบริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  สมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมรายการจะต้องสมัครประกันภัยการเดินทางผ่านทาง www.cigna.co.th/KTC
 • ระยะเวลารายการตั้งแต่6 ก.พ.– 31 ธ.ค. 60 ทำการกรอกโปรโมชั่นโค้ด CIGNAKTC และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์  จึงจะมีสิทธิได้รับบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 100 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์ โดยขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลสำหรับ 100 รายการแรกต่อเดือนเท่านั้น (สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อครั้ง หากครบจำนวนสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถกรอกโค้ดโปรโมชั่นได้)
 • ระยะเวลารายการตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.60 ทำการกรอกโปรโมชั่นโค้ด KTCWM500 และชำระค่าเบี้ยประกันภัย 500บาทต่อกรมธรรม์ ผ่านบัตรเครดิต KTC สมาชิกเคทีซีจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 100 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์ หรือกรอกโค้ด KTCWM800 และชำระค่าเบี้ยประกันภัย 800บาทต่อกรมธรรม์ ผ่านบัตรเครดิต KTC สมาชิกเคทีซีจะได้รับบัตรกำนัล Starbucks (“บัตรกำนัล”) มูลค่า 200 บาท 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเคทีซีเมื่อเลือกจุดหมายปลานทาง "Macau"และกรอกโค้ด KTCMC500 หรือ KTCMC800 และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC สมาชิกเคทีซีจะได้รับผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางเพิ่ม (โดยขอสงวนสิทธิ์จำกัดสำหรับ 100 รายการแรกตลอดระยะเวลารายการเท่านั้น หากครบจำนวนสิทธิแล้ว สมาชิกเคทีซีจะไม่สามารถกรอก Promotion Code ได้) 
 • บัตรกำนัล Starbucks และผ้าคลุมกระเป๋าเดินทางที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ จะถูกจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 60 วันหลังจากวันทำรายการ
 • หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการซื้อ
 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้รับบัตรกำนัล สมาชิกต้องดำเนินการติดตามบัตรกำนัลภายใน 90 วันหลังจากวันทำรายการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิการรับบัตรกำนัลดังกล่าว
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ http://www.ktc.co.th/insurance
   

รับส่วนลดที่พักเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% กับ Expedia.co.th

 • คุ้มอีกต่อสำหรับลูกค้าซิกน่าประกันการเดินทางทุกท่าน รับโปรโมชั่นโค้ดเพื่อลดค่าที่พักกับ Expedia.co.th ลดเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% ทั้งที่พักต่างประเทศ และในประเทศ อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่  https://www.cigna.co.th/promotion/travel-Expedia10
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 *หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง คลิก www.cigna.co.th/sites/default/files/pdf/Travel_Policy_Wording_Th.pdf   

    ดูความคุ้มครองทั้งหมดได้ที่หน้าซื้อออนไลน์ คลิก https://travel.cigna.co.th/CIMS/#/insurance/destination