ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ทั้งลุ้น ทั้งรับสำหรับผู้ถือบัตร VISA กับ โปรโมชั่น ซิกน่า ประกันการเดินทางต่างประเทศ
ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับลอนดอน พร้อมที่พักระดับ 5 ดาว
พิเศษ รับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 300 บาทต่อกรมธรรม์
 1 มี.ค. - 15 เม.ย. 60  
(เมื่อซื้อตามเงื่อนไข)


ต่อ 1 ซิกน่าชวนลุ้น.. บินตรงสู่ลอนดอน นอนระดับ 5 ดาว
เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 355 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ และเลือกความคุ้มครองเสริมครบ (Flight Secure และ Property Safe) โดยไม่ต้องกรอกโค้ด


ต่อ 2 รับไม่ต้องลุ้น ซื้อก่อนรับก่อน บัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 300 บาทต่อกรมธรรม์
เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ราคาเบี้ยตามกำหนดต่อกรมธรรม์ เลือกความคุ้มครองเสริมครบ (Flight Secure และ Property Safe) กรอกโค้ดตามเงื่อนไข และ 
ชำระผ่านบัตร VISA

*เงื่อนไข: โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 1 มี.ค. - 15 เม.ย. 60

ต่อ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลบินตรงสู่ลอนดอน นอนระดับ 5 ดาว  (ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ลอนดอน ห้องพัก พร้อมประกันการเดินทางต่างประเทศ กล้อง Go Pro Hero LCD และ กระเป๋าเดินทางล้อลาก)

 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 355 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ 
  โดยเลือกความคุ้มครองหลักตามแผน Travel Care (A) ที่มีคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ด้วย
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ ระหว่าง 1 มี.ค. - 15 เม.ย. 60
 • รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 กรมธรรม์ต่อ 1 สิทธิ์
  รางวัลที่ 1
    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ลอนดอนโดยสายการบิน British Airways 
  พร้อมห้องพัก Superior Bedroom 1 ห้อง จำนวน 3 คืนที่โรงแรม The  Landmark London 
  และประกันการเดินทางต่างประเทศ สำหรับ 2 ท่าน 1 รางวัล มูลค่า 151,500 บาท 
  รางวัลที่ 2  กล้อง Go Pro Hero LCD จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,999  บาท รวมมูลค่า 32,997  บาท
  รางวัลที่ 3  กระเป๋าเดินทางล้อลาก 4 ล้อ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 10  รางวัลๆ ละ 3,800  บาท รวมมูลค่า 38,000  บาท
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด  มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนรางวัล และหากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ แต่ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิรับรางวัลแก่บุคคลอื่นได้  รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์รับของรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ รวมถึงหากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์, มีการเขียนโปรแกรมให้กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ,มีความพยายามใดๆ ที่จะแทรกแซง ทำลาย ระงับ ก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนการส่งข้อมูล หรืออื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือความไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมในการจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นขาดคุณสมบัติอัตโนมัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมถึงดำเนินคดีในความผิดทางอาญา รวมถึงมีสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
 • เงื่อนไขของ ของรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องสำรองที่นั่งในเส้นทางที่กำหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และต้องไป-กลับเส้นทางเดียวกันพร้อมกัน 2 ที่นั่ง รวมถึงต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดและต้องชำระค่าภาษีต่างๆ ในการใช้งานของรางวัลตัวเองทั้งสิ้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร  ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 • พนักงาน บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ผ่านพนักงานขายของบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือผ่านบริษัทคู่ค้าของ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน), เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.luckydraw.in.th และ https://www.cigna.co.th  
 • ใบอนุญาตจัดให้มีรางวัลในการเสี่ยงโชค เล่มที่ 3 เลขที่ 21/2560 ออกให้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลดที่พักเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% กับ Expedia.co.th
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ต่อ 2 สิทธิ์รับรางวัลซื้อก่อนได้ก่อน (บัตรกำนัล Starbucks) 

 • กรอกโค้ด LUCKYVISA (จำกัด 500 การทำรายการแรก หากครบจำนวนจะไม่สามารถใช้โค้ดได้)
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ ระหว่าง 17-31 มี.ค. 60 และชำระผ่านบัตร VISA
  • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 500 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ที่มีคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ด้วย
   รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาทต่อกรมธรรม์
  • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 800 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ที่มีคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ด้วย
   รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาทต่อกรมธรรม์
  • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 800 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ที่มีคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ด้วย
   และทำรายการซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไปในการทำรายการเดียวกัน
   รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 300 บาทต่อกรมธรรม์
 • ​สามารถซื้อให้ครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางได้

​เงื่อนไขการจัดส่งของรางวัลบัตรกำนัล Starbucks

 • ของรางวัลจะจัดส่งภายใน 31 พ.ค. 60 หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 เม.ย. 60 สงวนสิทธิ์ติดตามของรางวัลภายใน 30 มิ.ย. 60 เท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลดที่พักเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% กับ Expedia.co.th
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รับส่วนลดที่พักเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% กับ Expedia.co.th

 • คุ้มอีกต่อสำหรับลูกค้าซิกน่าประกันการเดินทางทุกท่าน รับโปรโมชั่นโค้ดเพื่อลดค่าที่พักกับ Expedia.co.th ลดเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% ทั้งที่พักต่างประเทศ และในประเทศ
  อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่  https://www.cigna.co.th/promotion/travel-Expedia10
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เลือกวันเดินทางล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 วัน - 2 ปีก่อนวันเดินทาง