นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิกน่าโบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ซิกน่า” หรือ “บริษัทฯ”) เห็นคุณค่าของความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทฯ และให้คำมั่นสัญญาในการบริหารจัดการ การใช้ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรับผิดชอบ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายฯ”) มีขอบเขตการบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผล และนโยบายฯ นี้อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผล เหตุผลที่บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าว ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลการติดต่อบริษัทฯ และสิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อไปจะเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม โดยการเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่ไม่ใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯ และที่ได้เลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบขับขี่ วันเกิด อาชีพ และรูปถ่าย
 2. ข้อมูลการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และบัญชีสื่อสังคม (Social Media Accounts)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ ในแบบคำขอต่างๆ หรือเอกสารใดๆ หรือให้ไว้เกี่ยวกับคำขอ การซื้อ การยอมรับ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของผู้รับผลประโยชน์ของท่าน สมาชิกในครอบครัวของท่าน และ/หรือผู้อยู่ในอุปการะของท่าน เป็นต้น
 4. คำขอเอาประกันภัยของท่าน คำขอเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้ซื้อจากซิกน่าและบริษัทประกันภัยอื่น เช่น ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
 5. ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น เงินเดือน รายได้ ข้อมูลทางด้านภาษี รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต รายละเอียดการกู้ยืมเงิน ข้อมูลการลงทุน และรายละเอียดการชำระเงิน
 6. ข้อมูลการทำงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมาและในปัจจุบันของท่าน
 7. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านระบุว่าสนใจ หรือได้ซื้อ กับซิกน่า หรือบริษัทประกันภัยอื่น เช่น ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ รายละเอียดการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และประวัติการชำระเงิน
 8. คุกกี้ (Cookies) หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และ
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอให้ท่านละเว้นการส่งข้อมูลซึ่งอาจจะถูกจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นตามกฎหมาย หรือต่อการปฏิบัติตามสัญญา และเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือคำขอของท่านที่ได้ส่งถึงบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าทำสัญญานั้นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ และข้อมูลที่ท่านได้เลือกให้หรือจำเป็นต้องให้แก่บริษัทฯ นั้น รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์
 2. พฤติกรรมทางเพศ หรือความหลากหลายทางเพศ
 3. ประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของท่านในปัจจุบันและในอดีต (เช่น สถานะภาพความพิการ ประวัติการรับคำปรึกษา ใบสั่งยา การรักษาพยาบาล และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล)
 4. ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลชีวมิติที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวล
 5. ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความเชื่อทางปรัชญา การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน และ
 6. การตรวจสอบประวัติ ข้อมูลคดี เช่น บันทึกคดีแพ่ง อาญา หรือข้อมูลคดีอื่นๆ รายงานของตำรวจ คำสั่งศาล และข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นตามกฎหมาย รวมถึง กฎหมายล้มละลาย กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลนั้นๆ ทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวจากท่าน ทั้งนี้ เพื่อขอรับความยินยอมและแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายฯ นี้

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้

 1. เพื่อเสนอ ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน
 2. เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการ ทำให้แล้วเสร็จ และ ทำให้เกิดผลซึ่งข้อร้องขอ หรือ ธุรกรรมที่ระบุในเอกสารดังกล่าว หรือ เอกสารอื่นใดที่ท่านอาจส่งให้กับบริษัทฯ เป็นครั้งคราว รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่าน การเก็บเบี้ยประกัน และ เงินค้างชำระจากท่าน การสืบสวน วิเคราะห์ ประมวลผล และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน/การจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน และการต่ออายุ ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก หรือการประกันภัยต่อ
 3. การใช้สิทธิใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ (หากมี)
 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของบริษัทฯ หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ของบริษัทฯ
 5. การประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน
 6. การติดต่อสื่อสารกับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใดๆ ที่ท่านอาจมีกับบริษัทฯ การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีขึ้นต่อคำแถลงฉบับนี้ในอนาคต
 7. การทำวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น
 8. การสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง และการกระทำผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจบริการทางการเงินและการประกัน ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร และ การทำธุรกรรมขององค์กร
 10. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ
 11. เพื่อการติดตามพฤติกรรมของท่าน เช่น พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ การทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการ หรือประเมิน และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 12. เพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ (ทั้งการตรวจสอบภายในและภายนอก)
 13. เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของ บริษัทฯ ที่ยึดถือปฏิบัติ
 14. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 15. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม
 16. เพื่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ และ การดำเนินการตามหน้าที่ใน การรายงาน และ ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใดๆ และ
 17. เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยทางอิเล็กทรอนิคส์ หากความยินยอมดังกล่าวจำเป็นตามกฎหมายในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การประมวลผล การจัดการ การใช้ และการดำเนินการตามคำขอหรือธุรกรรมตามเอกสารที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทฯ
 2. การปฏิบัติตามภาระหน้าที่และการใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน หรือในการดำเนินขั้นตอนก่อนหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาใดๆ
 3. การดำเนินการเพื่อประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบ ประเมิน บำรุงรักษา และทดสอบ หรือแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติการของบริษัทฯ หรือเพื่อควบคุมและบันทึกการให้บริการ ไม่ว่าที่ดำเนินการโดยบริษัทใดๆ ของ ซิกน่า หรือโดยบุคคลภายนอก หรือเพื่อดำเนินการ ประเมิน และพัฒนาระบบปฏิบัติการ กิจกรรมทางธุรกิจและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจภายในซิกน่า
 4. การเสนอ ให้ หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ และ
 5. การพัฒนา บริหาร ประมวล วิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบ ปฏิบัติการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

บริษัทฯ จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่จำเป็นและเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การปฏิบัติตาม หรือควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจรวมถึง กฎหมายของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ท่านพักอาศัย ซึ่งรวมถึง กฎหมายประกันภัย กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น
 2. การปฏิบัติตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานที่อยู่ภายนอกประเทศที่ท่านพักอาศัย
 3. การให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องหรือคำสั่งให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
 4. การใช้หรือเปิดเผยโดยเหตุอื่นๆ ตามกฎหมาย เช่น เพื่อการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ และเพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สิน และ/หรือการใช้หรือเปิดเผยดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทในเครือของซิกน่า ของท่าน หรือของบุคคลอื่น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือของซิกน่า อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นประโยชน์แก่ท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริษัทฯ อาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในนโยบายฯ นี้

หากจำเป็นในการให้บริการใดๆ แก่ท่านตามที่ท่านมีสิทธิได้รับ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุในนโยบายฯ นี้ หรือในความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ซิกน่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. บุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น บริการรับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting) การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระเงิน การบริหารจัดการเอกสารและบันทึกต่างๆ การบริหารจัดการคลังสินค้า (Order Fulfillment) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Reference) บริการเรียกเก็บหนี้ บริการจัดส่งสินค้า รวมถึงผู้ให้บริการอื่นในทำนองเดียวกันที่บริษัทฯ ว่าจ้างในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 2. คู่สัญญาทางประกันภัยและการกระจายสินค้าอื่นๆ เช่น บริษัทประกันภัยอื่น ผู้รับประกันภัยต่อ นายหน้า และตัวกลาง ตัวแทน ตลอดจนผู้ได้รับมอบหมายต่างๆ
 3. ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการช่วยเหลือทางการแพทย์
 4. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและคู่สัญญาอื่นๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ทนายความ ตลอดจนธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งให้บริการบัญชีแก่บริษัทฯ และผู้ตรวจสอบการเรียกค่าสินไหมทดแทน (Claim Investigator) ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน (Claim Adjusters)
 5. บุคคลที่สามที่ได้รับการคัดเลือกเกี่ยวกับการจำหน่าย โอน หรือขายกิจการของบริษัทฯ
 6. นายจ้างของท่านหรือบริษัทที่ทำหน้าที่แทนนายจ้างของท่านในการดูแล ตรวจสอบ หรือจัดการโดยประการอื่นเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ (ในกรณีที่ท่านได้รับบริการของซิกน่าอันเนื่องมาจากการที่นายจ้างของท่านได้ทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนความคุ้มครองเพิ่มเติมและบริการใดๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง) และ
 7. บุคคลอื่นๆ ที่ดำเนินการเพื่อหรือในนาม หรือร่วมกันกับซิกน่าในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริษัทฯ อาจทำการโอน เก็บ หรือประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในประเทศใดๆ ที่บริษัทฯ มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ให้บริการในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวในฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ ประเทศที่ซิกน่าอาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนั้น อาจมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป และระดับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจไม่ถือว่าอยู่ระดับที่เพียงพอภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศเหล่านี้นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการโอนโดยให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการจัดให้มีการคุ้มครองที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การกำหนดภาระหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในสัญญา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้ เว้นแต่มีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้นานกว่านั้น ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เก็บรักษาตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังดำเนินความสัมพันธ์กับท่าน
 2. เก็บรักษาตามความจำเป็นในหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือ
 3. เก็บรักษาตามที่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ (เช่น การเก็บรักษาตามอายุความที่ใช้บังคับ การฟ้องร้องหรือต่อสู้คดี หรือการตรวจสอบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด)

บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ เมื่อพ้นระยะเวลาในการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไปมีระยะเวลา 10 ปี อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไปดังกล่าวอาจแตกต่างออกไปได้โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับสัญญาของบริษัทฯ และประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของท่าน

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่เกี่ยวกับท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตราบเท่าที่สามารถทำได้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “การติดต่อกับบริษัทฯ” ด้านล่างของนโยบายฯ นี้

ในคำร้องขอของท่าน โปรดระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านประสงค์ให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ หรือไม่ หรือท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตามหน้าที่ที่บริษัทฯ มีภายใต้กฎหมายใดๆ ที่มีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ โดยเป็นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอื่นที่ใช้บังคับกับการคุ้มครองข้อมูล ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ โปรดทราบว่าบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก และ/หรือ เพื่อดำเนินธุรกรรมที่ท่านได้เริ่มดำเนินการไว้ก่อนที่ท่านจะมีคำร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ อาจจะมีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทฯ และบันทึกอื่นๆ ซึ่งไม่ถูกลบ

เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจดำเนินการตามคำร้องขอของท่านเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับรายละเอียดการติดต่อที่ท่านใช้เพื่อส่งคำร้องขอของท่านมายังบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอ

โปรดทราบว่า ในบางกรณี การที่ท่านใช้สิทธิต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “หมายเหตุข้อมูลที่สำคัญ” ด้านล่างของนโยบายฯ นี้

สิทธิต่างๆ ของท่าน รวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

  หากบริษัทฯ ได้ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน

  ท่านมีสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงรายละเอียดการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

 3. สิทธิในการให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

  ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่านทางอิเล็กทรอนิคส์ในรูปแบบที่มีการใช้กันเป็นปกติ และขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังบุคคลภายนอกที่ท่านประสงค์ได้

 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ในบางกรณี เช่น กรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 5. สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

  ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

 6. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ในบางกรณี ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

 7. สิทธิในการขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

  บริษัทฯ มีขั้นตอนที่เหมาะสมในการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ มีอยู่ถูกต้องและสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านได้

 8. สิทธิในการยื่นคำร้อง

  ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านเห็นว่า การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ หรือโดยผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ว่าจ้าง หรือลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การร้องเรียนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ตามกฎหมายที่ท่านมีอยู่

หมายเหตุข้อมูลที่สำคัญ

หากท่าน (1) ไม่ให้หรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาใดๆ หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หรือ (2) ไม่ให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หรือ (3) ใช้สิทธิของท่านในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งจำเป็นต่อความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับท่าน หรือที่จำเป็นต่อการให้บริการและ/หรือ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ท่าน อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำร้องขอของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หรือเข้าทำสัญญากับท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้กับท่าน หรือติดต่อไปยังท่านได้

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการทางองค์กร เทคนิค และการบริหาร ที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของซิกน่า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับกับการคุ้มครองข้อมูล อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่งข้อมูลหรือระบบการเก็บรักษาข้อมูลได้ 100% หากท่านเห็นว่าการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ มีความไม่ปลอดภัย โปรดแจ้งมายังบริษัทฯ ทันทีตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การติดต่อกับบริษัทฯ” ด้านล่างของนโยบายฯ ฉบับนี้

การปรับปรุงนโยบายฯ

บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายฯ ฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของบริษัทฯ หรือความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มทางธุรกิจและกฎหมาย

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายฯ ฉบับนี้ทางหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายฯ ได้โดยดูจากข้อความอ้างอิงที่ระบุว่า “ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ” ซึ่งระบุอยู่ด้านบนสุดของนโยบายฯ ฉบับนี้ หากการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลักษณะที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีผลกระทบอย่างมากต่อท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อให้ท่านมีโอกาสใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “สิทธิของท่าน” ในนโยบายฯ ฉบับนี้

การติดต่อกับบริษัทฯ

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายฯ ฉบับนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามรายละเอียดการติดต่อ ดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่
  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพฯ 10330
 • ติดต่อเรื่องนโยบายการยินยอมให้ข้อมูล THCIPCLThailandPrivacy@Cigna.com
 • สอบถามเพิ่มเติม 1758
 • ส่งถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอบคุณที่คุณวางใจให้ซิกน่าดูแลคุณ

ขอบคุณที่คุณวางใจ
ให้ซิกน่าดูแลคุณ