ซิกน่าOPDแคร์การ์ดบัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่ต้องสำรองจ่าย

ซิกน่า OPD แคร์การ์ด
บัตรรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล
ซิกน่า ขอต้อนรับท่านสมาชิกประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพของซิกน่า
ภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง พร้อมมอบบัตรประจำตัว

สิทธิพิเศษของผู้ใช้สถานพยาบาลเครือข่ายของซิกน่า

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ที่อยู่ในเครือข่าย
  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
 • ให้ข้อมูลสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัย

ศูนย์บริการซิกน่า

ศูนย์บริการ Cigna พร้อมให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เอาประกันภัยเมื่อประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาล กับสถานพยาบาลในเครือข่าย โดยศูนย์บริการจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และจะดำเนินการให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัยตามวงเงินความคุ้มครอง ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการ Cigna ได้ทุกวัน ที่

โทรสายด่วน : 0-2660-1217 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้บริการ ก่อนเข้ารับบริการ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

ขอกำหนดการใช้บัตร

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเรียกคืนบัตร
 • บัตรนี้จะโอนหรือให้ผู้อื่นใช้แทนไม่ได้
 • ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเต็มจำนวน หากผู้เอาประกันภัยละเมิด ข้อกำหนดการใช้บัตร
 • ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งบริษัทฯ หากทำบัตรสูญหาย
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกคืน เงินค่ารักษาพยาบาลหากบริษัทฯ พบในภายหลังว่า ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิใช้บัตรนี้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หลังจากได้ชำระเบี้ยประกันภัย เรียบร้อยแล้ว
 • บัตรนี้ ให้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาการจ่ายสินไหมตามข้อเท็จจริงในการรักษาพยาบาล
  ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาลตามรายชื่อที่แนบท้ายนี้เท่านั้น

ขั้นตอนการใช้บริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาล

 • แสดงบัตรทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในเครือข่าย พร้อมบัตรประชาชน
 • ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นโดยตรงแก่สถานพยาบาลเอง

ขั้นตอนการใช้บริการนอกเครือข่ายสถานพยาบาล

ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลนอกเครือข่าย ท่านจะต้องสำรองเงิน ค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
และนำหลักฐานมาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลคืนจากบริษัทฯ ในภายหลัง

ขั้นตอนการประกอบบัตร

 • ดึงบัตรขึ้นจากรอยปรุ (บัตรด้านหน้า)
 • กลับบัตรและติดลงบนแผ่นพลาสติก รีดให้เรียบ
 • กดบัตรออกจากรอยปรุ

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Bangkok & Perimeter)
ภาคกลาง (Central)
ภาคตะวันออก (East)
ภาคใต้ (South)
ภาคเหนือ (North)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North - East)
* ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ได้ที่ 1758 หรือ 0-2763-0000
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

หมายเหตุ :

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายข้างต้นอาจได้รับ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เพื่อความสะดวก ในการใช้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลหรือคลีนิกได้ที่ ศูนย์บริการ Cigna หมายเลข 0-2763-0000