• กรุณาระบุและตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของท่านให้ถูกต้อง
  • การขอเลื่อนการเดินทางสามารถทำได้ก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครอง / เลื่อนได้สูงสุดได้ 2 ปี และเลื่อนได้เป็นจำนวน 3 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เฉพาะกรณีเปลี่ยนวันเดินทางเท่านั้น จำนวนวันเดินทาง ประเทศที่เดินทางไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้