คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท

คุ้มครองค่ารักษา
แบบเหมาจ่าย
สูงสุด 5 ล้านบาท

คุ้มครองค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุภายใน 72 ชม.

คุ้มครองค่ารักษาแบบ
ผู้ป่วยนอก กรณีเกิด
อุบัติเหตุภายใน 72 ชม.

ค่าห้อง ค่าอาหารสูงสุด 15,000 บาท/วัน

ค่าห้อง ค่าอาหาร
สูงสุด 15,000 บาท/วัน

คุ้มครองโรคร้ายแรง และมะเร็งทุกระยะ

คุ้มครองโรคร้ายแรง
และมะเร็งทุกระยะ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงโชว์ Cigna E-Care Card

ไม่ต้องสำรองจ่าย
เพียงโชว์ Cigna E-Care Card

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุด 25,000 บาท*
โดยไม่ต้องทำประกันชีวิต

*สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริง (เฉพาะในส่วนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ) สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ประกันซิกเนเจอร์แคร์
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อปี

ผู้ป่วยใน IPD
ค่าห้อง3,000 บ.
ค่าห้อง ICU6,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง
ค่ายาสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ500,000 บ.
คุ้มครองเพิ่มเติม
(กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
ค่าผ่าตัดเล็ก10,000 บ.
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
10,000 บ.
ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
กรณีไตวายเรื้อรัง
50,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บภายใน 72 ชม.
10,000 บ.
ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan
(ภายใน 30 วัน
ก่อนการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน)
10,000 บ.
คุ้มครองอุบัติเหตุ
การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 บ.
ผู้ป่วยนอก OPD (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
ค่ารักษาพยาบาล (1 ครั้ง/วัน,30 ครั้ง/ปี)1,800 บ.
เบี้ยเริ่มต้น 12,274 บ./ปี*
(1,023 บ./เดือน)

ประกันซิกเนเจอร์แคร์
คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาทต่อปี

ผู้ป่วยใน IPD
ค่าห้อง3,500 บ.
ค่าห้อง ICU7,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง
ค่ายาสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ750,000 บ.
คุ้มครองเพิ่มเติม
(กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
ค่าผ่าตัดเล็ก10,000 บ.
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
10,000 บ.
ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
กรณีไตวายเรื้อรัง
75,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บภายใน 72 ชม.
10,000 บ.
ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan
(ภายใน 30 วัน
ก่อนการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน)
10,000 บ.
คุ้มครองอุบัติเหตุ
การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
75,000 บ.
ผู้ป่วยนอก OPD (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
ค่ารักษาพยาบาล (1 ครั้ง/วัน,30 ครั้ง/ปี)2,000 บ.
เบี้ยเริ่มต้น 13,967 บ./ปี
(1,164 บ./เดือน)

ประกันซิกเนเจอร์แคร์
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อปี

ผู้ป่วยใน IPD
ค่าห้อง4,000 บ.
ค่าห้อง ICU8,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง
ค่ายาสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ1,000,000 บ.
คุ้มครองเพิ่มเติม
(กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
ค่าผ่าตัดเล็ก10,000 บ.
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
10,000 บ.
ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
กรณีไตวายเรื้อรัง
100,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บภายใน 72 ชม.
10,000 บ.
ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan
(ภายใน 30 วัน
ก่อนการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน)
10,000 บ.
คุ้มครองอุบัติเหตุ
การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บ.
ผู้ป่วยนอก OPD (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
ค่ารักษาพยาบาล (1 ครั้ง/วัน,30 ครั้ง/ปี)1,500 บ.
เบี้ยเริ่มต้น 18,674 บ./ปี*
(1,556 บ./เดือน)

ประกันซิกเนเจอร์แคร์
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทต่อปี

ผู้ป่วยใน IPD
ค่าห้อง8,000 บ.
ค่าห้อง ICU16,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง
ค่ายาสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ1,000,000 บ.
คุ้มครองเพิ่มเติม
(กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
ค่าผ่าตัดเล็ก15,000 บ.
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
15,000 บ.
ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
กรณีไตวายเรื้อรัง
150,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บภายใน 72 ชม.
15,000 บ.
ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan
(ภายใน 30 วัน
ก่อนการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน)
10,000 บ.
คุ้มครองอุบัติเหตุ
การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บ.
ผู้ป่วยนอก OPD (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
ค่ารักษาพยาบาล (1 ครั้ง/วัน,30 ครั้ง/ปี)2,000 บ.
เบี้ยเริ่มต้น 23,727 บ./ปี*
(1,977 บ./เดือน)

ประกันซิกเนเจอร์แคร์
คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาทต่อปี

ผู้ป่วยใน IPD
ค่าห้อง10,000 บ.
ค่าห้อง ICU20,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง
ค่ายาสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ1,000,000 บ.
คุ้มครองเพิ่มเติม
(กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
ค่าผ่าตัดเล็ก15,000 บ.
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
15,000 บ.
ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
กรณีไตวายเรื้อรัง
150,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บภายใน 72 ชม.
15,000 บ.
ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan
(ภายใน 30 วัน
ก่อนการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน)
15,000 บ.
คุ้มครองอุบัติเหตุ
การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บ.
ผู้ป่วยนอก OPD (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อปี)30,000 บ.
เบี้ยเริ่มต้น 28,475 บ./ปี*
(2,373 บ./เดือน)

ประกันซิกเนเจอร์แคร์
คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาทต่อปี

ผู้ป่วยใน IPD
ค่าห้อง15,000 บ.
ค่าห้อง ICU30,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจ่ายตามจริง
ค่ายาสำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน)จ่ายตามจริง
ค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ1,000,000 บ.
คุ้มครองเพิ่มเติม
(กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
ค่าผ่าตัดเล็ก20,000 บ.
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
20,000 บ.
ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
กรณีไตวายเรื้อรัง
200,000 บ.
ค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บภายใน 72 ชม.
20,000 บ.
ค่าตรวจ MRI, CT, PET Scan
(ภายใน 30 วัน
ก่อนการพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน)
20,000 บ.
คุ้มครองอุบัติเหตุ
การเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 บ.
ผู้ป่วยนอก OPD (เลือกซื้อเพิ่มเติม)
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อปี)50,000 บ.
เบี้ยเริ่มต้น 36,029 บ./ปี
(3,002 บ./เดือน)

* เบี้ยประกันคำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31-35 ปี

หมายเหตุ: กรณีค่าห้อง-ค่าอาหาร คุ้มครองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel และขยายรวมไปถึง การรักษาตัว แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ยกเว้นกรณีการกักตัวป้องกันการแพร่ระบาด ไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

Cigna Anywhere
Signature Care Contact

กรุณากรอกข้อมูล
ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์

1. ประกันสุขภาพส่วนบุคคลนี้มีความคุ้มครองอย่างไร?

ตอบ คุ้มครองภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่ระบุในตารางผลประโยชน์ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาเอาประกัน

2. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (Cigna Care Card) ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่?

ตอบ ใช้ได้ถึงวันที่หมดอายุ ตามวันที่ระบุไว้บนหน้าบัตร

3. คู่สมรส และบุตรสามารถใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (Cigna Care Card) ได้หรือไม่?

ตอบ ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากบัตรใบนี้สงวนสิทธิ์ใช้ได้เฉพาะผู้เอาประกันที่มีชื่อระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น และไม่สามารถโอนหรือให้ผู้อื่นใช้แทนได้

4. หากผู้เอาประกันต้องการทราบว่าโรงพยาบาลที่เข้าทำการรักษาเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้อย่างไร?

ตอบ ผู้เอาประกันสามารถสอบถามกับสถานพยาบาลได้โดยตรงหรือตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ทางเว็บไซต์ของซิกน่าได้ที่ คลิก

5. หากสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้ว จะต้องส่งเอกสารเบิกเงินคืนกับบริษัทอย่างไร?

ตอบ ท่านสามารถยื่นเคลมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere หรือส่งเอกสารมายัง บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

6. หากมีการส่งเอกสารเบิกเงินคืนกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการคืนเงินภายในกี่วัน?

ตอบ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์

7. หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่ตรงกับประกันสังคมด้วย ผู้เอาประกันจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ ผู้เอาประกันควรยื่นบัตรประกันสังคม และบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (Cigna Care Card) พร้อมกันทุกครั้งก่อนทำการรักษา เพราะจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมขึ้น เช่น ค่าห้องที่มีการจำกัดวงเงิน หากยื่นบัตรทั้งสองประเภทจะสามารถนำส่วนเกินค่าห้องจากประกันสังคมมาเบิกกับประกันสุขภาพได้ด้วย

8. กรณีที่ผู้เอาประกันถูกสุนัขกัดหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องฉีดยาต่อเนื่องจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในรูปแบบของอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกได้ หากเข้ารับการรักษาภายใน 72 ชั่วโมง หลังถูกสุนัขกัดหรือประสบอุบัติเหตุ

9. ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บฟันหัก กรณีนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร และหากจำเป็นต้องใช้ฟันปลอมด้วยบริษัทจะคุ้มครองให้หรือไม่?

ตอบ บริษัทจะคุ้มครองในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ เช่น การถอนฟัน การเอ็กซเรย์ฟัน แต่ไม่รวมถึง การทำฟันปลอม การจัดฟัน การครอบฟัน และการรักษาฟัน

10. กรณีที่ไปรักษาโดยการฝังเข็ม จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ กรมธรรม์คุ้มครองรวมถึงการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงการฝังเข็มไคโรแพรคติก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีนโดยผู้ประกอบโรคศิลป์ที่มีใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ให้บริการ และต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลเท่านั้น

* ความคุ้มครองเฉพาะอาณาเขตในประเทศไทยเท่านั้น


สมัครได้ตั้งแต่อายุ 14 วันถึง 70 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย

ท่านสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care ให้คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรได้

ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพและต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันของบริษัท


เงื่อนไขและข้อยกเว้นสำคัญ

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน

ภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติด้านพัฒนาการของร่างกาย
เว้นแต่กรมธรรม์ประกันสุขภาพนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฎอาการหลังผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องไม่มีอาการและการตรวจพบมาก่อนกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง

การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

โรคเอดส์ กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจวินิจฉัย การรักษา ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง

การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง

การบาดเจ็บขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกกรณีดังนี้:

  1. ภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ สำหรับโรคทั่วไป
  2. ภายใน 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ สำหรับกลุ่มโรคดังต่อไปนี้; เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด,ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย