อายุ 14 วัน-70 ปี

อายุ 14 วัน-70 ปี

ดูแลต่อเนื่องทั้ง IPD&OPD

ดูแลต่อเนื่องทั้ง
IPD & OPD

ครอบคลุมค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

ครอบคลุม
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

คุ้มครองทั้ง
ค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมได้

เลือกซื้อ
ความคุ้มครองเสริมได้

ครอบคลุมค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ครอบคลุม
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู

* เบี้ยประกันคำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31-35 ปี

หมายเหตุ: กรณีค่าห้อง-ค่าอาหาร คุ้มครองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel และขยายรวมไปถึง การรักษาตัว แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ยกเว้นกรณีการกักตัวป้องกันการแพร่ระบาด ไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์

Cigna Anywhere
Signature Care Contact

กรุณากรอกข้อมูล
ให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์

1. ประกันสุขภาพส่วนบุคคลนี้มีความคุ้มครองอย่างไร?

ตอบ คุ้มครองภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่ระบุในตารางผลประโยชน์ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลาเอาประกัน

2. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (Cigna Care Card) ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่?

ตอบ ใช้ได้ถึงวันที่หมดอายุ ตามวันที่ระบุไว้บนหน้าบัตร

3. คู่สมรส และบุตรสามารถใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (Cigna Care Card) ได้หรือไม่?

ตอบ ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากบัตรใบนี้สงวนสิทธิ์ใช้ได้เฉพาะผู้เอาประกันที่มีชื่อระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น และไม่สามารถโอนหรือให้ผู้อื่นใช้แทนได้

4. หากผู้เอาประกันต้องการทราบว่าโรงพยาบาลที่เข้าทำการรักษาเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้อย่างไร?

ตอบ ผู้เอาประกันสามารถสอบถามกับสถานพยาบาลได้โดยตรงหรือตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ทางเว็บไซต์ของซิกน่าได้ที่ คลิก

5. หากสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้ว จะต้องส่งเอกสารเบิกเงินคืนกับบริษัทอย่างไร?

ตอบ ท่านสามารถยื่นเคลมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Cigna Anywhere หรือส่งเอกสารมายัง บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตู้ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330

6. หากมีการส่งเอกสารเบิกเงินคืนกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการคืนเงินภายในกี่วัน?

ตอบ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์

7. หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่ตรงกับประกันสังคมด้วย ผู้เอาประกันจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ ผู้เอาประกันควรยื่นบัตรประกันสังคม และบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน (Cigna Care Card) พร้อมกันทุกครั้งก่อนทำการรักษา เพราะจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมขึ้น เช่น ค่าห้องที่มีการจำกัดวงเงิน หากยื่นบัตรทั้งสองประเภทจะสามารถนำส่วนเกินค่าห้องจากประกันสังคมมาเบิกกับประกันสุขภาพได้ด้วย

8. กรณีที่ผู้เอาประกันถูกสุนัขกัดหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องฉีดยาต่อเนื่องจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ ผู้เอาประกันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในรูปแบบของอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกได้ หากเข้ารับการรักษาภายใน 72 ชั่วโมง หลังถูกสุนัขกัดหรือประสบอุบัติเหตุ

9. ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บฟันหัก กรณีนี้จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร และหากจำเป็นต้องใช้ฟันปลอมด้วยบริษัทจะคุ้มครองให้หรือไม่?

ตอบ บริษัทจะคุ้มครองในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ เช่น การถอนฟัน การเอ็กซเรย์ฟัน แต่ไม่รวมถึง การทำฟันปลอม การจัดฟัน การครอบฟัน และการรักษาฟัน

10. กรณีที่ไปรักษาโดยการฝังเข็ม จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

ตอบ กรมธรรม์คุ้มครองรวมถึงการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงการฝังเข็มไคโรแพรคติก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีนโดยผู้ประกอบโรคศิลป์ที่มีใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ให้บริการ และต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลเท่านั้น

* ความคุ้มครองเฉพาะอาณาเขตในประเทศไทยเท่านั้น


สมัครได้ตั้งแต่อายุ 14 วันถึง 70 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย

ท่านสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care ให้คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรได้

ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพและต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาการรับประกันของบริษัท


เงื่อนไขและข้อยกเว้นสำคัญ

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน

ภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด โรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติด้านพัฒนาการของร่างกาย
เว้นแต่กรมธรรม์ประกันสุขภาพนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฎอาการหลังผู้ได้รับความคุ้มครองมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องไม่มีอาการและการตรวจพบมาก่อนกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง

การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

โรคเอดส์ กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจวินิจฉัย การรักษา ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์

การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง

การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง

การบาดเจ็บขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม คลิกที่นี่


หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย