ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ แม้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลามสูงสุด 3 ล้านบาท
 • คุ้มครองโรคเนื้องอก ซีสต์ มะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุด 3 แสนบาท
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3 ล้านบาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด สำหรับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล***
  หมายเหตุ: สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย ตามเงื่อนไขและวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
  ***ต้องสำรองจ่ายครั้งแรกก่อนและเบิกเคลมเงินชดเชยค่าสินไหม เพื่อรับสิทธิ์ไม่ต้องสำรองในครั้งถัดไป

รายละเอียดความคุ้มครองเสริม

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
มะเร็งระยะลุกลาม
เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000 บาท
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 281 บาท/เดือน**
(9 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+54 บาท/เดือน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+69 บาท/เดือน
หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 3+176 บาท/เดือน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
มะเร็งระยะลุกลาม
เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)800,000 บาท
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)200,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 438 บาท/เดือน**
(15 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+88 บาท/เดือน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)800,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+113 บาท/เดือน
หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)200,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)800,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 3+234 บาท/เดือน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)200,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

แผนความคุ้มครองหลัก
มะเร็งระยะลุกลาม
เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)2,500,000 บาท
มะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)300,000 บาท
ราคาเบี้ยประกัน 966 บาท/เดือน**
(32 บาท/วัน)
แผนความคุ้มครองเสริม 1+196 บาท/เดือน
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)2,500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 2+253 บาท/เดือน
หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
เงินก้อนดำรงชีพ (จ่ายครั้งเดียว)500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)2,500,000 บาท
แผนความคุ้มครองเสริม 3+305 บาท/เดือน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)300,000 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม


ความคุ้มครอง
โรคมะเร็งทุกระยะ

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

สิทธิประโยชน์

 • โรคซิสต์ เนื้องอก และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท*
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม ความคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท*
 • จ่ายเงินชดเชยก้อนแรก แบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 แสนบาท*
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมสูงสุด 2.5 ล้านบาท* ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ
  กระทรวงสาธารณสุข (เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) และกายภาพบำบัด

หมายเหตุ: การคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ซิกน่าแคร์การ์ด หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินชดเชยค่าสินไหมส่วนแรกจากซิกน่าหรือเมื่อถือกรมธรรม์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงค่อยนําหลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาขอเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 6

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 31-35 ปี

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • เบี้ยประกันปรับเปลี่ยนตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

รู้จัก Immunotherapy แนวทางรักษามะเร็งแนวใหม่ ที่ใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นยา

ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ซิกน่าประกันภัยให้คุนไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง หรือที่เรียกว่า Immunotherapy ซึ่งเป็นการรักษามะเร็งทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่า ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าการรักษาโดยใช้เคมีบำบัดแบบอื่น การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นวิธีทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างตรงจุด สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้ต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ และกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากร่างกาย วิธีรักษาจึงทำโดยการมาร์คจุดไว้ในเซลล์มะเร็ง เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันตรวจพบและกำจัดได้ง่ายขึ้น