ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อน

เริ่มต้นแนะนำสิ่งดีๆ ให้คนที่คุณรัก ให้ซิกน่าคุ้มครองและดูแลวันนี้

ข้อมูลผู้แนะนำ

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

ข้อมูลผู้ถูกแนะนำ

ลำดับที่ 1

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

ลำดับที่ 2

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

ลำดับที่ 3

ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์มือถือ :

* ผู้แนะนำได้รับอนุญาตและความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำให้บริษัท ซิกน่า จำกัด (มหาชน) ติดต่อกลับผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การตลาด และอื่นๆที่จะมีในอนาคต

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูล รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของตนเอง ในแบบฟอร์มข้อมูลผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำที่แนะนำเพื่อนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ของเพื่อน ในแบบฟอร์มข้อมูลผู้ถูกแนะนำ ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • โดยผู้ถูกแนะนำต้องตกลงซื้อกรมธรรม์รวมขั้นต่ำ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงมีสิทธิลุ้นรับ Huawei P30 Pro ทั้งหมด 3 รางวัล
 • รางวัลตัดสินทางบริษัทฯ นับจากผู้ถูกแนะนำซื้อจำนวนกรมธรรม์จากซิกน่าสูงสุด 3 อันดับ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และประกาศรางวัลภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผ่านทาง Cigna Thailand Facebook Fan Page
 • ผู้แนะนำต้องได้รับอนุญาตและความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำและสามารถยืนยันได้ว่ารู้จักกับผู้ถูกแนะนำ ให้กับบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ติดต่อกลับ และอื่นๆที่จะมีในอนาคต ทั้งนี้ หากเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ สามารถอ้างถึงผู้แนะนำในการแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งผู้แนะนำยืนยันและรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

 • เงื่อนไขการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นต้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล ณ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ติดต่อคุณมุกข์เมธี เปรมภักษ์พิสิฐ โทรศัพท์ 0-2651-5995 ต่อ 113 ในช่วงวันและเวลาทำงาน 10.00 น. – 16.00 น. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  - จดหมายยืนยันผู้โชคดีจากทางบริษัทฯ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่มูลนิธิ เพื่อเป็นสาธารณะกุศล ในกรณีดังต่อไปนี้
 • - ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่ระบุในข้อ 1 ภายในระยะเวลาที่ บริษัทฯ เห็นสมควร

  - ผู้โชคดีนำหลักฐานมาแสดงไม่ครบตามที่ระบุในข้อ 3

  - ผู้โชคดีสละสิทธิ์รับของรางวัล

 • พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง ผู้ดำเนินงานสถานีบริการ พนักงานของสถานีบริการ ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และครอบครัวของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการจัดส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใดๆ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯโดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วันเวลาสถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการ และจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันผิดกฎหมาย