ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
a-attractions
State of the Vatican
State of the Vatican
ประเทศอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ภายในใจกลางกรุงโรม แม้จะเป็นประเทศอิสระแต่ก็สามารถเข้าชมได้เลย ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องวีซ่าเพิ่มเติม นครรัฐวาติกันเป็นที่ประทับของพระสันตปาปา ประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จุดเด่นคือลานกว้างรูปวงกลมที่มีเสา 284 ต้นรายล้อม รองรับอาคารรูปครึ่งวงกลม โดยตรงกลางลานกว้างมีเสาโบราณจากอียิปต์ตั้งตระหง่าน พื้นที่บริเวณนี้ใช้เป็นที่ชุมนุมของคริสตศาสนิกชนที่มาเข้าเฝ้าพระสันตปาปาในโอกาสสำคัญต่างๆ
ที่ตั้ง: 
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
การเดินทาง: 
รถบัสสาย 64 60 และ 40 หรือรถ Metro สาย A
เวปไซต์: 
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate.html
เปิด-ปิด: 
-
โทรศัพท์: 
-