ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
  ข้อมูลบัตรวีซ่า

กรุณาระบุหมายเลขบัตรวีซ่า 8 หลักหน้า และ 4 หลักสุดท้าย เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ฯ โดยกรมธรรม์จะมีผลตามช่วงวันเดินทางที่ลูกค้าระบุ

VISA Card Number:

  เลือกประเทศเดินทาง
  วันเดินทาง (ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันทำการ)

  ข้อมูลส่วนตัว
  ที่อยู่
  ผู้รับผลประโยชน์

ในกรณีที่ท่านไม่ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ ชื่อผู้ได้รับประโยชน์จะต้องเป็นทายาทตามกฏหมาย ได้แก่ บริดา มารดา คู่สมรส และบุตร

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และ ยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลติดต่อข้าพเจ้าผ่านช่องทางต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารของบริษัท และ/หรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี : กรุณาทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข ก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่เว็บไซต์ www.cigna.co.th/visa

 • เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าที่มี อายุ 18-80 ปีและออกโดยสถาบันการเงิน ที่เป็นสมาชิกของ วีซ่า ในประเทศไทย เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยวันที่มีการใช้สิทธิ์และวันเดินทางจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยยังมีผลใช้บังคับ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.cigna.co.th/travel-exclusion-country www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทางโดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรวีซ่าที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรวีซ่ามากกว่า 1 ใบท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป ผู้ถือบัตรวีซ่าที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทางโดยกำหนดจากวันที่ผู้ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้ - สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า พรีเพด บัตรวีซ่าเดบิตทุกประเภท บัตรเครดิตวีซ่า คลาสสิค และบัตรเครดิตวีซ่า โกลด์ อย่างน้อย 10,000 บาท - สำหรับบัตรเครดิตวีซ่า แพลตินั่ม บัตรเครดิตวีซ่า ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิตวีซ่า อินฟินิท อย่างน้อย 20,000 บาท
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่า ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรวีซ่าที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรวีซ่าที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้
 • ชื่อบนหน้าบัตรวีซ่าต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 • สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุดรับประกันโดยบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร.1758 วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)