TH Thai
Undefined
ตอบ: 
บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง และไม่มีประกันการเดินทางแบบรายปีให้บริการในขณะนี้