TH Thai
Undefined
ตอบ: 
ในการซื้อประกันการเดินทางด้วยตนเอง จำเป็นต้องใช้เอกสารและข้อมูลดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ตของผู้ขอเอาประกัน
  • ที่อยู่
  • ชื่อ นามสกุล ผู้รับผลประโยชน์ (หากไม่ระบุจะเป็นไปตามกฏหมาย)
  • ข้อมูลการเดินทาง ประเทศที่ไป วันเดินทางไป-กลับ