ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
Undefined
ตอบ: 
หากผู้เอาประกันเกิดการบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ผู้เอาประกันจำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อน จากนั้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยเงินค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ มาตรฐานทางการแพทย์ และตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง