ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัลครั้งที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรางวัลครั้งที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รางวัลใหญ่ Package Tour ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 รางวัล

 1. นางสาวสุพรรณี บัวเกตุ
 2. นางปาลิดา อมรสวัสดิ์วัฒนา
 3. นายสมยศ วงษ์จิราษฏร์
 4. นางชนาวรรณ เจริญสุขะวัฒนะ
 5. นางสาวศิริมนัส ภูมี
 6. นางสาวจิตรกุล เจริญราษฎร์

 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

 

ประกาศรางวัลประจำเดือนมกราคม 2560

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ 4 รางวัล

 1. นายผไท ถนอมสิน
 2. นางสาววรรณวิภา พรมประสิทธิ์
 3. นายวีรชัย นนทจิตร
 4. นายวิมล จันดารักษ์

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,500 บาท 15 รางวัล

 1. นายสันติ กิจจาลักษณ์
 2. นางสาวศิริวรรณ บุญท้วม
 3. นายสมหมาย กลิ่นอุบล
 4. นางอภิรดี ยงสมบูรณ์
 5. นายชัชนัน ปัญญาวงษ์
 6. นายวันพร ขำทุ่ง
 7. นายสวาสดิ์ ศรีทาโส
 8. นายพิสิษฐ การีมี
 9. คุณประทุม นามหน่อ*
 10. นางสาวพัชรี แนวพานิช
 11. นางสาวละมัย นาคปน
 12. นางสาวนภาพร สิงคิบุตร
 13. คุณรุจพงศ์ ฉลานุวัฒน์*
 14. นายธนายุทธ ฉันทะสิงห์
 15. นางน้ำฝน เดชดวงตา

* เนื่องจาก คุณนิวัฒร นิราศสูงเนิน และ คุณบุษบา ลออชัยรังษี ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่ คุณประทุม นามหน่อ และคุณรุจพงศ์ ฉลานุวัฒน์ *

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

 ประกาศรางวัลประจำเดือนธันวาคม 2559

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ 4 รางวัล

 1. นางสาวอัญชุลีย์ ห้วยจันทร์
 2. นางสาวทิพวรรณ นิลมงคล
 3. นางพนัด ทองแพรว
 4. นางสาวหทัยชนก ปลื้มศิลป์

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,500 บาท 15 รางวัล

 1. นางสาวปวันนา สมดา
 2. นายพรชัย ศุภวิไล
 3. นางสาวคนึงนิตย์ กองลาแซ
 4. นายสุนทร กหกะสิทธิ์
 5. คุณวรวุฒิ ทองประสงค์**
 6. นางสาวพัชรินทร์ โสดก
 7. นางสาวพิชญธิดา กมลนัทธ์
 8. คุณสมปอง ธรรมครองอาตม์**
 9. นางสาวณัฐนันท์ สุขแสง
 10. คุณณัฐิยา จันทราทิพย์**
 11. นางสาวพัชรินทร์ ยิ่งประเสริฐ
 12. คุณดวงเดือน แสนคำ*
 13. นางสาวขนิษฐา สืบเคน
 14. นายสุกิจ วิทยาพงษ์
 15. นางสาวกวินณา กัญญาชาติ

*เนื่องจาก คุณคุณชัญญา ธนศักดิภัทร ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่ คุณดวงเดือน แสนคำ

** เนื่องจาก คุณกัญญาภัค พิทักษ์กรณ์, คุณอุษณีย์ น้อยสุขเสริม และ คุณทวี แก้วข้อ ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่ คุณวรวุฒิ ทองประสงค์, คุณสมปอง ธรรมครองอาตม์ และคุณณัฐิยา จันทราทิพย์

 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

 ประกาศรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ 4 รางวัล

 1. นางสาวพรสวรรค์ ตันบุญยืน
 2. นางอรชอน รักษาพงศ์
 3. นายสันติ นพรัตน์
 4. นางนาถชนก ประดับคำ

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,500 บาท 15 รางวัล

 1. นางสาวเยาวพิณ แจ่มนิยม
 2. นางสาวกัญญา งามอยู่
 3. นางรัชนีวรรณ มาวงศ์
 4. นางสาวภัทรา บุญถาวร
 5. นางสาวนิลุบล ลำดับวงศ์
 6. นางสาวนภาพร ถิ่นอุ่น
 7. นางสาวเกศรา ภูมิภัทรพงศ์
 8. นายประยูร ชูประยูร
 9. นางประไพพักตร์ ชัยพัฒน์
 10. นางสาวหทัยรัตน์ ทองคำบุตร
 11. นายจิตร์กรุง ภู่ผะกา
 12. นางจีรพา พิศแลงาม
 13. นางสาวศศิวิมล กิ่งสีดา
 14. นายกิตติศักดิ์ บินซอและฮ์
 15. นายสุริยา จิตตรัตน์เสนีย์

เนื่องจาก คุณสุภานัน ปิติมนตรีกุล ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่ คุณกิตติศักดิ์ บินซอและฮ์

 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

 ประกาศรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2559

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ 4 รางวัล

 1. นายอาบั๊ส โต๊ะเส็น
 2. นางขนิษฐา หมุดธรรม
 3. นางสุจิรัตน์ ปั้นแตง
 4. นายสำรวย แดงโสภา

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 1,500 บาท 15 รางวัล

 1. พันจ่าเอกประหยัด ร่องเสี้ยว
 2. นายสถาพร พิพัฒน์พงษ์พยุหะ
 3. นายประสาน ราชจำเริญ
 4. นางสาวสุลีมาศ นาคจันทร์
 5. นางสาวพชรวรรณ พลสุจริต
 6. นางสาวนิภาพร แก้วฉิม
 7. นายพัฒนชัย ปัญญารุ่งโรจน์ชัย
 8. นางสิริณี ดำรงชาติ
 9. นายสูไลมัน มะนอ
 10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
 11. นายวิศรุต ผลิพัฒน์
 12. นางสาวรุ่งนภา วชิรโภคา
 13. นางสุทธดา ศรีเบญจโชติ
 14. นางสาวน้ำเพชร มีสัตย์
 15. นายทรงศักดิ์ เสมเจริญธรรม

 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

 รายละเอียดการจับรางวัล

 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.cigna.co.th/winner4 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
 • กรมธรรม์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่บริษัททำการ จับรางวัล
 • ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของ รางวัลให้
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 1758 ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หาก พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัท สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ใบอนุณาตจับฉลาก คำขอเลขที่ 2675/2559 - 2679/2559 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

ข่าวด่วนจากทั่วโลก