ประกาศรางวัล ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศรางวัล ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ซิกน่าประกันภัย ฉลอง 16 ปี ลุ้นโชค 2 ต่อ "รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท”

ประกาศรางวัลประจำเดือน ตุลาคม 2561

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล

 1. คุณวนิดา คำเสถียร

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 16 รางวัล


**เนื่องจากมีผู้โชคดีจำนวน 1 ท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ ดังนี้

1.คุณเมธ ชุณหะวัต

ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่

1.คุณวิสุทธิ์ อุทธา

 1. คุณศิริธร ฉันธนาภัค
 2. คุณอรัญญา สองบาง
 3. คุณสุภาณี รักสนิท
 4. คุณชัยวัฒน์ แซ่หลิม
 5. คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์มุนีวร
 6. คุณรัชตา ไชยรัตน์
 7. คุณพัชรนันท์ วิชัยหิรัณย์
 8. คุณวีรยา ราชราวี
 9. คุณมิ่งขวัญ พัฒนจร
 10. คุณเมธ ชุณหะวัต
 11. คุณนเรศฤทธิ์ กล่อมใจ
 12. คุณหนึ่งฤทัย ตันนาดี
 13. คุณทนงศักดิ์ ใจวงค์
 14. คุณสุรศักดิ์ ดินหมิน
 15. คุณสาวิตรี ชูทอง
 16. คุณฐาปนี สุขรัตน์

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท.1,000 บาท จำนวน 16 รางวัล

 1. คุณอุไรวรรณ ผุดเผาะ
 2. คุณพิสุทธิ์ จิตต์จนะ
 3. คุณสมบูรณ์ ฝั้นสกุล
 4. คุณปาริฉัตร ไชยสมบูรณ์
 5. คุณลัดดาภรณ์ กิ้งเงิน
 6. คุณจำรูญ อ๊อดเอก
 7. คุณกรกนก มงคลสวัสดิ์
 8. คุณดารารัตน์ ภู่ทอง
 9. คุณวิชัย อุดมสามทรัพย์
 10. คุณวรวัฒน์ นินนาท
 11. คุณรสริน เจริญผล
 12. คุณภิญญาพัชญ์ เลิศมัลลิกาพร
 13. คุณภัทรณัน สุดถนอม
 14. คุณอุไรวรรณ คมปัญโญ
 15. คุณกลอยใจ จันทร์พุทธา
 16. คุณเสาวภา โพธิมาศ

ข่าวด่วนจากทั่วโลก