ประกาศรางวัลประจำเดือนมกราคม 2561
ประกาศรางวัลประจำเดือนมกราคม 2561

ประกาศรางวัลประจำเดือนมกราคม 2561

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 5 รางวัล

 1. นางสาวพิชชาพร แซ่ซิ้ม
 2. นายกอบเดช กลิ่นพุทธรักษา
 3. นางเปมิกา เชื้อประทุม
 4. นายวีระ พลอยทรัพย์
 5. นางสาวอารีย์ พูลสวัสดิ์

 

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท. 2,000 บาท 15 รางวัล

 1. นางนิตยา ศรีนวลปาน
 2. นางสาวภัทร์ฐิรญา อิทธิวิบูรณ์ถาวร
 3. นายชาลี น้อยสุวรรณ์
 4. นายอนุฤทธิ์ พ่วงพลอย
 5. นายสุวิทย์ ศิริจันทร์
 6. นายทวีชัย ประสูตร
 7. นางสาวนุชปวีณ์ เอี่ยมคำจันทร์
 8. นางสาวลัคณา แซ่ลิ้ม
 9. นางนพาพร ใจน้ำ
 10. นางสาวบุณยนุช แซ่เอี้ยว
 11. นายกำธร ปลื้มพล
 12. นางสาวนีราภา เขียวป้อง
 13. นางสมหวัง กาญจนพานิช
 14. นางปาริชาติ จงวีระกุล
 15. นางสาวโชติกา เครือวัลย์

 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก