ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่าส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย
ซิกน่าประกันภัย ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย

ซิกน่าประกันภัย ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย


  • ซิกน่าประกันภัย จับมือร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของคนในสังคมไทยพร้อมผลักดันกิจกรรมเพื่อสร้างอาสาสมัครใหม่ให้เป็นเพื่อนรับฟังและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีความทุกข์และมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองจนถึงการฆ่าตัวตาย


ซิกน่าส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย

ผศ. พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้อำนวยการ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการ “ส่งเสริมการสร้างอาสาสมัครสะมาริตันส์” ภายใต้โครงการ Community Ambassador Fellowship ของซิกน่า สำนักงานใหญ่ จากคุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมงานซิกน่า ประเทศไทย คุณพัชรินทร์ สิงห์อุไร (ที่ 1 จากซ้าย) และคุณกนก ขวัญเรือน (ที่ 4 จากซ้าย)


กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 7 มกราคม 2564 – บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเข้มแข็งทางพันธกิจขององค์กรในด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในชุมชน ตลอดจนผู้คนทั่วโลก จับมือร่วมกับ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาสาสมัครสะมาริตันส์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย โดยจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครใหม่ให้เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีความทุกข์ หรือผู้ที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังจนอยากจบชีวิตตัวเอง กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยได้รับกระแสตอบที่ดีทั้งจากประชาชนทั่วไป รวมไปถึงอาสาสมัครจากหลากหลายพื้นที่

กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ Community Ambassador Fellowship ซึ่งเป็นโครงการจากซิกน่า สำนักงานใหญ่ ที่มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของตนเอง โดยพนักงานทั่วโลกได้นำเสนอโครงการเพื่อให้ทางคณะกรรมการของ Cigna Foundation พิจารณา ในส่วนของปี 2020 นี้ คุณกนก ขวัญเรือน จากแผนกทรัพยากรมนุษย์ ซิกน่า ประเทศไทย ได้นำเสนอโครงการ “Building the volunteers in reducing suicide for society with Samaritans Thailand” และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับเงินทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทย มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา เฉลี่ยมากถึงวันละ 12 คน (อ้างอิงจากรมสุขภาพจิต) โครงการดังกล่าวจึงเกิดขึ้นจากการพูดคุยและเข้าใจถึงการทำงานของสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย ที่ต้องการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครที่สามารถให้คำปรึกษาต่อผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากอาสาสมัครที่ทำหน้าที่นี้ได้ จะต้องผ่านการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ และต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย โดยทางซิกน่า ประเทศไทย ได้มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการให้แก่สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 600,000 บาท โดยมุ่งหวังที่จะช่วยให้สังคมสามารถผลิต “นักให้คำปรึกษา” ที่มีคุณภาพ และช่วยเหลือผู้อื่นหรือคนรอบข้างได้

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกจากการโฟกัสในด้านของปัญหาสุขภาพทางกายแล้ว โดยส่วนตัว ผมมองว่าปัญหาทางใจถือเป็นปัญหาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในสังคมไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ซิกน่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย และลดภาวะความซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กวัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง เราจึงจัดกิจกรรมเชิงรุกนี้ขึ้น เพื่อเป็นด่านแรกที่ทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อต่อยอดไปถึงการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของคนรอบข้าง ผมและพนักงานซิกน่าทุกคน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมาคมสะมาริตันส์ พร้อมทั้งยังยกย่องอาสาสมัครทุกคนที่ล้วนแล้วแต่เข้ามาทำหน้าที่ด้วยใจที่แท้จริง”

นอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาดังกล่าว บริษัทซิกน่ายังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดเสวนาในหัวข้อ “การรับฟังด้วยใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายกับเยาวชนไทย” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก, การฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ทั้งโน๊ตบุ๊คและแบบตั้งโต๊ะ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับสมาคม เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดทำสื่อที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ของทางสมาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ ที่อาจส่งผลต่อความเครียด ความทุกข์ ความไม่สบายใจ อันจะนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือการจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายของผู้คน เป็นต้น

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค และทางทวิตเตอร์ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย มีจุดประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาสาสมัครทุกคนเป็นผู้ที่มาจากหลากหลายอาชีพด้วยความสมัครใจ และได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นก่อนที่จะสามารถให้บริการคลายทุกข์ที่ปลายสายได้ ผู้ที่สนใจอยากเข้าอบรมเรื่องทักษะการรับฟัง เพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครของสมาคมสะมาริตันส์ สามารถติดต่อได้ที่เฟสบุ๊ค samaritans.thailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-713-6790

**************

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 95 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th

ข่าวด่วนจากทั่วโลก