ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัล Lucky Draw ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศรางวัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลรถยนต์ โตโยต้า VIOS

 1. นายดนุพัฒน์ ปงกา

รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท

 1. นายนิติพัฒน์ ภูษาจันทร์ดี
 2. นายชัยโย พะกะยะ
 3. นางสาวปัญจรัตน์ รอดเงิน

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

ประกาศรางวัล ประจำเดือน มกราคม 2558

รางวัล Samsung Galaxy S5 1 รางวัล

 1. นางสาวศรุดา ช้ำวอน

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์

 1. นางดวงใจ วงชมภู
 2. นายประธาน บัวทอง
 3. นางสาวไพเราะ พงษ์แขก
 4. นายจิรายุทธ ฟอกสันเทียะ
 5. นางกาญจนา ยิ่งเจริญ
 6. นายศราวุฒิ แสนวิลัย

เนื่องจาก ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี นายไพโรจน์ คลี่แก้ว และ นางลัดดา เบี้ยประเสริฐ ได้ จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่

 1. นางสาวพรพรรณ  ด้วงคำจันทร์
 2. นางอรอนงค์  ไชยนต์

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

ประกาศรางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2557

รางวัล Samsung Galaxy S5 1 รางวัล

 1. นางสาวสาริณี เฉลิมทรง

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์

 1. นางเสริมสุข กระจ่างจิตกุล
 2. นางนิตยา ดวงติ๊บ
 3. นางสาวชลิตา อินโน
 4. นายเศรษฐพัส อุ่นบริบูรณ์
 5. พันตรีเกียรติณรงค์ คล่องการ
 6. นางทิพวัลย์ ภิญโญ
 7. นายสมบูรณ์ ปูชนียกุล

เนื่องจาก ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี นางวรางคณา ดวงดี ได้ จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่

 1. นางสาวณัฐกฤตยา สุขสา

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

ประกาศรางวัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

รางวัล Samsung Galaxy S5 1 รางวัล

 1. นายอั๋น กาญจนพัฒน์

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์

 1. นางจุฑามาศ ศรีทับทิม
 2. นางอรทัย โคพิชัย
 3. นางสาวเนตรชนก พูนศรี
 4. นายปิยะ ธรรมภิรตานนท์
 5. นางสาวิตรี ทบพักตร์
 6. นางสาวขนิษฐา ชิวขุนทด
 7. นางสาวงามตา ชวยบุญชุม

เนื่องจาก ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี นายเอกราช ประจำ ได้ จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่

 1. นางสาวชาลิสา  แซ่จัง

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

ซิกน่าประกันภัย Cigna Insurance

ประกาศรางวัล ประจำเดือน ตุลาคม 2557

รางวัล Samsung Galaxy S5 1 รางวัล

เนื่องจากผู้โชคดี นางสาวเกษร หาวิชา ไม่ได้มารับรางวัลในเงื่อนไขเวลาที่บริษัทกำหนด จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่

 1. นางสาวกฤษณา ฉวีอินทร์

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์

 1. นายกฤษดา เกตุเมือง
 2. นายทองแดง ศรีเทพ
 3. นายมงคล ประสิทธิ์ศุภผล
 4. นายนรินทร์ ศรีมนตรีกุล
 5. นายรัฐโรจน์ พณิชเศรษฐพล
 6. นางสาวพรทิพย์ พึ่งจิตร

เนื่องจาก ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี นางสาววนิดา รักษ์ทอง, นายอำนาจ ไชยคิรินทร์ ได้ จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่

 1. นางสาวรุ่งฤทัยรัตน์ พัฒนศักดิ์
 2. นางสาวณัฐนิช เสริมไชยพัฒน์

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

ข่าวด่วนจากทั่วโลก