ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ทุกยอด...ได้ลุ้น!!! ลุ้นเป็นเจ้าของ รถจักรยานยนต์ YAMAHA M SLAZ มูลค่า 87,000 บาท กับซิกน่าประกันภัย

ลุ้นง่ายๆ เพียงคุณเป็นลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของซิกน่าโดยซื้อผ่านสาขาอิออน และมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตอิออนต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 ยอดขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ทุกๆ 1 ยอดของการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ยิ่งชำระต่อเนื่อง ยิ่งได้สิทธิ์มาก!!! ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการจับรางวัลและประกาศรางวัล

ของรางวัลวันที่จับรางวัลวันที่ประกาศรางวัล
รถจักรยานยนต์ YAMAHA M SLAZ จำนวน 1 รางวัล9 มิถุนายน 2560ภายใน 16 มิถุนายน 2560

เงื่อนไขการจับรางวัล

 • จับรางวัลโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตจับฉลากเลขที่ 224/2560 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน
 • บริษัทจะดำเนินการจับรางวัล และรางวัลสำรอง ตามวันที่ที่ระบุ
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเวบไซต์ http://www.cigna.co.th/aeonluckydraw ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ของซิกน่าผ่านสาขาอิออน และมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตอิออนต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 ยอดขึ้นไป โดยกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลากิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • กรมธรรม์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลความคุ้มครองจนถึงวันที่มารับรางวัลกับทางบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ 1758 ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่น และไม่สามารถทอน แลก เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวด่วนจากทั่วโลก