ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัล "ทุกยอด ลุ้นโชค 2015" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 5

ประกาศรางวัล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

รางวัล ทองคำแท่งหนัก 10 บาท 1 รางวัล

 1. คุณปรีญานันท์ ฉลองชนม์

รางวัล ทองคำแท่งหนัก 5 บาท 3 รางวัล

 1. คุณณัฐธยาน์ พรมอยู่
 2. คุณจิตติกาญจน์ วัชรเสมากุล

เนื่องจาก คุณวิเชียร โต้งสูงเนิน ไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อยืนยันขอรับรางวัล ตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดภายใน 30 วัน ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่
3. คุณรุจิรัตน์ นาอนันต์

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

รูปรายชื่อผู้โชคดี


 

 

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4

ประกาศรางวัล ประจำเดือน มกราคม 2559

รางวัล Samsung Galaxy S6 Edge 1 รางวัล

 1. คุณวีรศักดิ์ เลพล

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ 4 รางวัล

 1. คุณจิระศักดิ์ สว่างวงษ์
 2. คุณดลนิตย์ นุตพันธุ์
 3. คุณชมชนก วงษ์ฐากร

เนื่องจาก คุณนิภาพรรณ เทียมสกุล ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่
4. คุณชนันดา หวังประเสริฐ

 

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 3000 บาท 10 รางวัล

 1. คุณสุมณฑา ศิริอนันต์เจริญ
 2. คุณเพลินพิศ งามวงศ์วัฒนา
 3. คุณพรทิพย์ เรืองรุ่ง
 4. คุณรัตนาภรณ์ สีมาคำ
 5. คุณสุรีย์ วัฒนกูล
 6. คุณเกรียงศักดิ์ นาคเรือง
 7. คุณจารนัย ผาระนัด
 8. คุณศนิช สะนนท์
 9. คุณศิวณี หุ่นเครือ
 10. คุณบัวพันธ์ โทสวนจิต

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

รูปรายชื่อผู้โชคดี


 

 

 

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3

ประกาศรางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2558

รางวัล Samsung Galaxy S6 Edge 1 รางวัล

 1. เรืออากาศโท ทศพล ศรีมณี

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ 4 รางวัล

 1. คุณนิยดา ฟักบัว
 2. คุณประจวบ ล้อมวงษ์
 3. คุณมณีรัตน์ ผลิพัฒน์
 4. คุณวิษณุ พีระพล

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 3000 บาท 10 รางวัล

 1. คุณจริยา สุริยาวงค์
 2. คุณชูเกียรติ นิ่มต้อย
 3. คุณวีรวรรณ วรวิทย์
 4. คุณสุขณัชชา กลับวิลา
 5. คุณบุญส่ง ก่อเกิด
 6. คุณเนตรทราย กาญจนอุดมการ
 7. คุณปรัชญา บุรีภักดี
 8. คุณสมัย เริ่มสุข
 9. คุณไป คัมภีรนันท์

เนื่องจาก คุณจีรพา พิศแลงาม ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัท จึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไป ได้แก่
4. คุณขวัญชัย บุญสุวรรณ

 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

รูปรายชื่อผู้โชคดี


 

 

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2

ประกาศรางวัล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

รางวัล Samsung Galaxy S6 Edge 1 รางวัล

 1. คุณกรรวี ขำอินทร์

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ 4 รางวัล

 1. คุณนลิน อภัยภักดี
 2. คุณธงชัย นันทะศรี
 3. คุณสุวัฒน์ ดำริการเลิศ
 4. คุณเจวลี อาจกล้า

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 3000 บาท 10 รางวัล

 1. คุณรัญชนก วิสุทธิกุลพันธ์
 2. คุณจีราภา เชี่ยวชาญ
 3. คุณภรณ์ทิพย์ หวังสา
 4. คุณประถมพงศ์ บังเกิดสุข
 5. คุณสายทิพย์ สงค์ละเอียด
 6. คุณดวงใจ บุตรกุล
 7. คุณพุทธจักร นันตะสุข
 8. คุณประพันธ์ เวชสันดรพงษ์
 9. คุณลักขณา ชูพงษ์
 10. คุณดลฤดี วิริยาลัย

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

รูปรายชื่อผู้โชคดี

 

รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1

ประกาศรางวัล ประจำเดือน ตุลาคม 2558

รางวัล Samsung Galaxy S6 Edge 1 รางวัล

 1. นางสาวศิรินพร พนมวัน ณ อยุธยา

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ 4 รางวัล

 1. นายสมเจตน์ เกินการ
 2. นายวรวุฒิ แซ่โต๋ว
 3. นายวัฒณา ศรีหนองกุง
 4. นางศิวิมล ระวิวัลย์

รางวัล บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 3000 บาท 10 รางวัล

 1. นางสาวภคมณ รุ่งโรจน์
 2. นายจิตติพันธ์ ธีระวาส
 3. นางปวีณา ยังปิ่น
 4. นางสาวสมฤดี คำรัก
 5. นางสาวมนสินี ธัมวิสุทธิวรากร
 6. นางสาววนิดา เทือกสา
 7. นางจุฑามาศ ม่วงศิริ
 8. นายนารายณ์ สุขบุญ
 9. พลโทประจักษ์ สามงามน้อย
 10. นายปิยะ นุชพงษ์

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดีทุกท่าน

รูปรายชื่อผู้โชคดี

Footer Background Image

ข่าวด่วนจากทั่วโลก