ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,651,800 บาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,651,800 บาท

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คุณธารี กาญจนโภคิน (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,651,800 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่คุณอธิศา ปิ่นทอง (กลาง) ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของคุณอรุณ แสงมณีเพชร (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวด่วนจากทั่วโลก