การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า
การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า เป็นการศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง โดยสะท้อนความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบบออนไลน์และได้รับการออกแบบเพื่อศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) สุขภาพและความเป็นอยู่ 2) ด้านร่างกาย 3) ด้านสังคมและด้านการงาน 4) ด้านครอบครัว และ 5) ด้านการเงิน โดยดัชนีชี้วัด หรือ คะแนนที่ได้จากการสำรวจนั้น วัดจากความคิดเห็นโดยรวมของประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงแถบเอเชีย-แปซิฟิคและสหราชอาณาจักร

 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก