ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ประกาศผลผู้โชคดี Chick & Chill in Maldives


สำหรับลูกค้าที่ซื้อระหว่าง 17 ต.ค. - 30 พ.ย. 61

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-มัลดีฟ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์พร้อมที่พัก โรงแรม Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 3 วัน 2 คืน รถลีมูซีนรับส่ง สนามบินขาไปและขากลับ และประกันการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่า สำหรับ 2 ท่าน 1 รางวัล รวมมูลค่า 131,912 บาท ได้แก่

 1. คุณพลอย ธารีสาร

รางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Valentinoจำนวน 50 รางวัลๆ ละ 1,485 บาท รวมมูลค่า 74,250 บาท โดยทางบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันหลังประกาศผล ได้แก่

 1. คุณเกริกศักดิ์ เตาตระกูล
 2. คุณเตชัส พีรธรากุล
 3. คุณเนตรฤทัย ห่อเล้ง
 4. คุณเนาวรัตน์ เฉลิมพันธ์ไพบูลย์
 5. คุณเบญจวรรณ ลัมภเวส
 6. คุณเพ็ญแข สร้อยทอง
 7. คุณกชพรรณ โตพิสุทธิ์
 8. คุณกฤษฏิ์พงศ์ ประดับศรีเพชร
 9. คุณคริส เชิดสุริยา
 10. คุณจงจิตต์ ปัญญากำพล
 11. คุณจารียา ต่ายทรัพย์
 12. คุณจุฑามาศ โสพรรณากร
 13. คุณจุฑารัตน์ ซื่อสัตย์
 14. คุณฉวีวรรณา วิสิทธิ์
 15. คุณชฎาธร ขัมภกิจ
 16. คุณชนันธวัช สุนทรชาติ
 17. คุณชาคริยา ภักดีกอบกุล
 18. คุณณัฐภา เทียมทวีสิน
 19. คุณทักษกร งาดีสงวนนาม
 20. คุณทัศรียา นวเลิศปัญญา
 21. คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์
 22. คุณธมลวรรณ เชยสุวรรณ
 23. คุณธันวา อาภรณ์ทิพย์
 24. คุณธิดาพร อภิสิทธิพิชญ์
 25. คุณนวัต รณรงค์ฤทธิ์
 26. คุณบดินทร์ เปรมประเสริฐ
 27. คุณบุษรา สกุลสุจิราภา
 28. คุณปรียารัตน์ เทียมทัด
 29. คุณปิยาวรรณ ทิพย์อักษร
 30. คุณพัทธนันท์ สัตยมงคลสกุล
 31. คุณพัทธนันท์ สิรีวโรดมพร
 32. คุณพิรวุฒิ รัตนรังสิกุล
 33. คุณภัค จันทราพร
 34. คุณภาวิณี บางณรงค์
 35. คุณภูวนัตถ์ ค้าคล่อง
 36. คุณมยุรีย์ วัฒนะสุวรรณกร
 37. คุณยศธนา ธีรศักดิ์วรกุล
 38. คุณรจนา แสงสว่าง
 39. คุณวนิดา ไชยภาษี
 40. คุณวนิดา งอกลาภ
 41. คุณวรรณพร ศุภวิรัชบัญชา
 42. คุณวรุณ เจียรศิริกุล
 43. คุณวศิน ศุภนภาโสตดิ์
 44. คุณวัฒวุฒิ นวโภคิน
 45. คุณศกุณตลา กาญจนไพบูลย์
 46. คุณศรุชา เพชรโรจน์
 47. คุณสิทธิชัย พูลเพ็ชร์
 48. คุณอภิวิชญ์ อรรถกรพิพัฒน์
 49. คุณอภิศักดิ์ หอวณิช
 50. คุณอัจฉราพร ถนอมภูวนาถ

รางวัลที่ 3 Starbucks e-coupon มูลค่า 200 บาทจำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท โดยทางบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันหลังประกาศผล ได้แก่

 1. คุณเจตวัฒน์ วนัสมัย
 2. คุณเทียนชัย มโนมัยพันธุ์
 3. คุณเบญจมาภรณ์ พุ่มลำเจียก
 4. คุณเมธาวี ขันโท
 5. คุณเสาวนิตย์ จิตราพิสิทธิ์
 6. คุณโกสินทร์ สมพอง
 7. คุณกนกวรรณ ชัยวิสุทธิ์
 8. คุณกีรติ ชัยกิจไพบูลย์
 9. คุณจรรยา ธรรมมนุญกุล
 10. คุณจรัณยา อิ่มธนาสาร
 11. คุณชัยญา โทราช
 12. คุณชุติวรรณ ตันติยมาศ
 13. คุณฐิติรัตน์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
 14. คุณณัฐพงษ์ เตชะวัฒนานุวัฒน์
 15. คุณทูลศักดิ์ ปันเขต
 16. คุณธนสมบัติ วนาพันธพรกุล
 17. คุณธัญญารัตน์ ประเสริฐ
 18. คุณธีติมา วาทกิจ
 19. คุณนพวรรณ ชัยกิจไพบูลย์
 20. คุณนารีรัตน์ กิตติศักดิ์พิทักษ์
 21. คุณนิธิศ ตั้งพันธ์
 22. คุณนิรมล ประกอบกิจ
 23. คุณประกิต สายคณารักษ์
 24. คุณปัณณวิชญ์ ศรีชัยรัตนกูล
 25. คุณปารินทร์ วิไลโรจน์
 26. คุณปิยะวรรณ อาชวพงษ์สวัสดิ์
 27. คุณพรชนก สุทธิจิระพันธ์
 28. คุณพรรณรัตน์ ชาญชัยเลิศสกุล
 29. คุณภณ จินดาพล
 30. คุณภัคจิรา คงคารัตน์
 31. คุณภานุมาศ แก้วจำนงค์
 32. คุณยศวดี อึ้งวิเชียร
 33. คุณรัชนี ศรีทาเกิด
 34. คุณรุจิรา ชื่นชมสกุล
 35. คุณวรัญญา สิทธิสมเรือง
 36. คุณวัฒนา วิไลรัตนสุวรรณ
 37. คุณวิชุดา สุรวัฒนาวรรณ
 38. คุณวิศรุต มาอยู่ดี
 39. คุณสมชาย ชาญฐิติเวช
 40. คุณสมพงษ์ เสามณี
 41. คุณสมศักดิ์ พรมฮวบ
 42. คุณสาฬห บุนนาค
 43. คุณสุทธิรักษ์ ชุ่มจิต
 44. คุณสุทธิรักษ์ สันง๊ะ
 45. คุณสุพรรษา ผสมทรัพย์
 46. คุณสุวิชา วุฒิเจริญ
 47. คุณหงษ์สา โรจน์จักรวาฬ
 48. คุณอรวรรยา จันศรีลา
 49. คุณอารยา ตั้งพงศ์ทอง
 50. คุณอารีวรรณ พรหมลิขิตกุล

สำหรับลูกค้าที่ซื้อระหว่าง 1 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-มัลดีฟ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์พร้อมที่พัก โรงแรม Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 3 วัน 2 คืน รถลีมูซีนรับส่ง สนามบินขาไปและขากลับ และประกันการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่า สำหรับ 2 ท่าน 1 รางวัล รวมมูลค่า 131,912 บาท ได้แก่

 1. คุณบุษบามินตรา เม่งช่วย

รางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทาง Valentinoจำนวน 50 รางวัลๆ ละ 1,485 บาท รวมมูลค่า 74,250 บาท โดยทางบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันหลังประกาศผล ได้แก่

 1. คุณเกษรา เอิร์ล
 2. คุณเอกพันธุ์ ตันตระกูล
 3. คุณไปรยา ศรีวรรธนะ
 4. คุณกนกกาญจน์ ม่วงนนทศรี
 5. คุณกัณฑมนต์ กาญจนเทพศักดิ์
 6. คุณกิตติพันธ์ พิบูลพงษ์
 7. คุณกุลปวีณ์รักษ์ คูยิ่งรัตน์
 8. คุณขวัญกมล ดอนขวา
 9. คุณคฑาวุธ เกษสระ
 10. คุณจินตนา อยู่ศิริ
 11. คุณจิรภัทร เจนเกียรติฟู
 12. คุณจิราพร ชูศักดิ์
 13. คุณชนินทร์ สาครินทร์
 14. คุณชาญชัย วจนะวิชากร
 15. คุณญาดา สุขพราย
 16. คุณณัฐธิดา วัชรสิรินันท์
 17. คุณณัฐนิช เลิศวรรณพงษ์
 18. คุณทิพากร บวรเนาวรักษ์
 19. คุณธนวุฒิ ลีรุ่งไพศาล
 20. คุณธนู คุณัตถานนท์
 21. คุณนริฏฐ์ ศรีวัฒนากุล
 22. คุณนันท์นิพันธ์ กุลธรรมศร
 23. คุณนันทวรรณ อุดมกิจโชติ
 24. คุณนันทิชา จิรัฐติกาล
 25. คุณประจักษ์ คำหล้าทราย
 26. คุณปิยะพงษ์ โคตรบุญครอง
 27. คุณพรทวี สิทธิพงศ์
 28. คุณพัชรา พิพัฒน์วีรวัฒน์
 29. คุณพิชญา หัทยานนท์
 30. คุณรัชชานนท์ อินทรักษ์
 31. คุณรัชณีย์ กองบุญสุข
 32. คุณวัชรี สัธนรักษาเวศ
 33. คุณวารี พลอยเพชรมณี
 34. คุณวุฒิพงศ์ บุญแก้ว
 35. คุณศกลวรรณ จันทร์ผ่อง
 36. คุณศรัณย์พร พัฒชนะพานิช
 37. คุณศิลายุทธ์ คงอุดหนุน
 38. คุณศุภกิตติ์ จันทรสิทธิผล
 39. คุณศุภนุช อู๋เจริญ
 40. คุณศุภาพิชญ์ พิชญ์เลิศชาญ
 41. คุณสมยศ กมลสดใส
 42. คุณสรัญญา ธาตวากร
 43. คุณสุจริตกุล อ่อนศรี
 44. คุณอนุสร จันทพันธ์
 45. คุณอรนุช สิมศิริวงษ์
 46. คุณอรรถพล คันธชุมภู
 47. คุณอรวรรณ ไวยวุฒิ
 48. คุณอัจฉรากุล ชาติน้ำเพชร
 49. คุณอินทิรา สุมงคลเจริญ
 50. คุณอิสระ ศุภกิจโกศลชัย

รางวัลที่ 3 Starbucks e-coupon มูลค่า 200 บาทจำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท โดยทางบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันหลังประกาศผล ได้แก่

 1. คุณเทียนระวี โอฬารกนก
 2. คุณกมลนวล นันทสอน
 3. คุณกรดวงภัทร แก้วสกุณากนกกาล
 4. คุณกรองพร เชื้อเพชระโสภณ
 5. คุณกฤติกา ฉิมตะวัน
 6. คุณกัญญานิษฐ์ อัครกุลวัสส์
 7. คุณกานต์นภัส จันทวงาษา
 8. คุณกีรติ ศรีประพฤทธิ์ชัย
 9. คุณขวัญตา สายประเสริฐ
 10. คุณจงเจตน์ ญอง
 11. คุณจิตริน เลิศวิวัฒน์กุล
 12. คุณชนม์รวิศ สำเภา
 13. คุณชนิกานต์ นิ่มน้อย
 14. คุณชาญภูมิ กาวี
 15. คุณชิดขนก เจริญยศ
 16. คุณณัฐพล ลิ่มมรกต
 17. คุณตระการตา ทองสุขดี
 18. คุณนคร พิทักษ์พงษธร
 19. คุณนฤดม สินอุดม
 20. คุณนิสารัตน์ อณสุวรรณ์
 21. คุณบุญญฤทธิ์ รุจทิฆัมพร
 22. คุณพงศธร เนติมงคล
 23. คุณพสุนันทน์ ธนิยนันทากุล
 24. คุณพาขวัญ ฤทธิมโนมัย
 25. คุณพิมล เพ็ชรกำเหนิด
 26. คุณภวิกา ทองธรรมบท
 27. คุณภัณฑิรา แก้วน้อย
 28. คุณภาณุจิตร์ อัฐมี
 29. คุณรงรอง เขมะรังษี
 30. คุณริต้า เตียว
 31. คุณวรัชยา รักคำมี
 32. คุณวัชรพงศ์ ภูวเศรษฐ์สิริ
 33. คุณวิตร เจริญพงศ์
 34. คุณวิภาไล ปัญญา
 35. คุณวิลาสลักษณ์ เอื้อทวีกุล
 36. คุณวีณา มโนธรรม
 37. คุณศรีสุมาลย์ พวงประดับ
 38. คุณสมบูรณ์ จิตนันทกุล
 39. คุณสมภาพ จินตโกวิท
 40. คุณสมมาตร คูนลินทิพย์
 41. คุณสินี กวีวุฒิศิลป์
 42. คุณสุขุมา สันตจิตร
 43. คุณสุธิดา เจนศิริรัตนากร
 44. คุณสุพจน์ เพียรศิริ
 45. คุณสุมิตตา โสตถิอนันตกุล
 46. คุณอรรคเดช พิมพ์พรรค์
 47. คุณอรรถวุฒิ ช่างต่อ
 48. คุณอรวรินทร์ เรืองพุ่ม
 49. คุณอัคริน ศิริคง
 50. คุณอาทิมา เสวานนท์

*เงื่อนไข: Chick & Chill in Maldives ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 61 - 15 ม.ค. 62
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายเที่ยวทั้ง 3 แผน (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายปีทั้ง 3 แผน (คลิก)