CIGNA LOADING

ร่วมตอบแบบสอบถาม รับเพิ่มบัตรกำนัล Starbucks 100 บาท
ประกาศรายชื่อรางวัล Luckydraw ปีที่ 6 (คลิก)

- ประกาศรายชื่อรางวัล Luckydraw ปีที่ 6 ประจำเดือนเดือนตุลาคม คลิก

- ประกาศรายชื่อรางวัล Luckydraw ปีที่ 6 ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน คลิก

- ประกาศรายชื่อรางวัล Luckydraw ปีที่ 6 ประจำเดือนเดือนธันวาคม คลิก

- ประกาศรายชื่อรางวัล Luckydraw ปีที่ 6 ประจำเดือนเดือนมกราคม คลิก

- ประกาศรายชื่อรางวัล Luckydraw ปีที่ 6 ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ คลิก

เงื่อนไขการจับรางวัล :

 • ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการได้รับรางวัลหลายรางวัลในเดือนเดียวกัน ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัย และลูกค้าที่ทำการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 กับบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค ทั้งนี้กรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 • ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องมีการชำระค่าเบี้ยประกันอย่างน้อย 3 งวดเป็นต้นไป
 • กรมธรรม์ประภันภัยที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้องไม่มีการเปลี่ยนหรือลดแผน นับจากวันที่ซื้อ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี, ราย 6 เดือน หรือ ราย 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/ เดือน ตลอดระยะเวลาการชิงโชค ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางรายปี (Travel Insurance) กับ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค ทั้งนี้กรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเวบไซต์ https://www.cigna.co.th/luckydraw6 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่จับรางวัล
 • กรมธรรม์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่ลูกค้ารับรางวัล
 • ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ 1758 ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือซิกน่าทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ใบอนุญาตจับฉลากเลขที่ 479 – 488 /2561 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง