ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เงื่อนไขการจับรางวัล

 • ในกรณีที่ผู้ร่วมรายการได้รับรางวัลหลายรางวัลในเดือนเดียวกัน ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า
 • ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงลูกค้าที่ทำการซื้อกรมธรรม์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2560 และกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดระยะเวลากิจกรรม ยกเว้นลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทาง (Travel Insurance)
 • ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ จะต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยอย่างน้อย 3 งวดเป็นต้นไป
 • กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นโชค จะต้องไม่มีการเปลี่ยนหรือลดแผน นับจากวันที่ซื้อ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันแบบรายปี หรือ ราย 6 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์/ เดือน ตลอดระยะเวลาการชิงโชค ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเวบไซต์ http://www.cigna.co.th/winner5 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
 • กรมธรรม์ของผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่บริษัททำการจับรางวัล
 • ของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • สำหรับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้โชคดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าป้ายทะเบียน, ค่าโอน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือไม่ได้รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ [1758] ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ของรางวัลขาดการผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ใบอนุญาตจับฉลากเลขที่ 1228 – 1232 / 2560 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง