สามารถเลือกแพคเกจสุขภาพที่ เหมาะสมกับความต้องการได้

บริการดูแลลูกค้า
24/7

เคลมง่ายผ่าน Cigna Anywhere แอพพลิเคชั่น
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของซิกน่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของคุณด้วยสวัสดิการด้านสุขภาพ “ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มของซิกน่า” ซึ่งแผนหลักนี้ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ทำให้คุณสามารถควบคุม หรือลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงาน

“ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม” สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป โดยสามารถทำสัญญาคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ

กรณีที่ท่านสนใจทำประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน จำนวนน้อยกว่า 10 คน คลิกที่นี่ เพื่อเลือกแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Siganature Care ทดสอบ

สนใจแผนประกันกรุณากรอกข้อมูล

พนักงานจะติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายดังตัวอย่างต่อไปนี้

• ค่าห้อง ค่าอาหาร
• ค่ารักษาพยาบาล และค่ายา
• ค่ารถพยาบาล
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าผ่าตัด
• ค่าแพทย์
• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าแพทย์

• การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ด้วยทุนประกันภัยตามที่เลือกซื้อไว้

• การคลอดบุตร

มอบความคุ้มครองให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร เช่น ค่าแพทย์ทำคลอด ค่าตรวจระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด ทั้งในกรณีคลอดปกติ และการผ่าคลอด รวมถึงการแท้งบุตร

• การรักษาด้านทันตกรรม

มอบความคุ้มครองให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด

ดัวยประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญในประกันสุขภาพที่ยาวนานในหลายประเทศ บริษัทซิกน่า จึงพร้อมที่จะให้บริการแก่องค์กรและบุคลากรด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

คุณภาพการให้บริการระดับสากล (Quality)
• สถานพยาบาลที่คัดสรรในเครือข่ายมากกว่า 358 แห่งทั่วประเทศ
• บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพมากว่า 20 ปี
• บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากกว่า 20 คน
มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ (Improve Health Outcome)
• แผนประกันที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพแบบครบวงจรด้วยโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้ การจัดกิจกรรม บทความเกี่ยวกับสุขภาพ ผ่านทางกิจกรรมและสื่อออนไลน์
ประกันสุขภาพแบบยั่งยืน (Sustainability)
• การส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย
• การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น และลดอัตราการเจ็บป่วย
• การมีสุขภาพที่ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงาน
ประกันสุขภาพคือเรื่องง่าย (Easy to Access)
• เข้าถึงการบริการได้ทุกที ทุกเวลา “Cigna Anywhere”
• อาศัยความเชี่ยวชาญด้านความต้องการเชิงลึกของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้อย่างตรงจุด
• พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ประกันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
เสนอโซลูชั่นแบบยั่งยืนโดยส่งมอบบริการจากความเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าเป็นที่ตั้ง
การป้องกันโรค
Preventive Care
• การส่งเสริมและสร้างเสริมด้านสุขภาพ
• การจัดการความเสี่ยงในเชิงไลฟ์สไตล์
ก่อนรักษา (Pre-Care)
Preventive Care
• Pre-arrangement
• การขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์
การรักษาโรค
(Curative Care)
• การเข้าถึงการรักษา
• การจัดการดูแลผู้ป่วย (Concurrent treatment review, Cost estimation เป็นต้น)
การดูแลหลังการรักษา
(Post Care)
• การดูแลเฉพาะบุคคล (การพยาบาลผู้ป่วย, Habitation at home)
• Direct Billing & การยื่นเคลม Online
• Health Concierge
Mobile Application (Cigna Anywhere)
Round the Clock
Support
24/7
Customer Service
จบง่ายในแอปเดียว
 
ติดต่อฝ่ายขาย

หากองค์กรใดสนใจแผนประกันกลุ่มของซิกน่าเพื่อความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กร และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายขายองค์กรได้ที่ THHealthSales@cigna.com