ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของซิกน่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

การเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และบริษัทสามารถลดหรือควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงแบ่งเบาภาระการดำเนินงานด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เพิ่มภาพลักษณ์องค์กรในด้านความใส่ใจดูแลพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ องค์กรสามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่คุ้มครองรวมถึงคู่สมรสและบุตรของพนักงานได้

รายละเอียดความคุ้มครองและคู่มือสำหรับพนักงาน

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร
  • ค่ารักษาพยาบาล และค่ายา
  • ค่ารถพยาบาล
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ค่าผ่าตัด
  • ค่าแพทย์
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
   มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ตามความจำเป็นทางการแพทย์ในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าแพทย์
  • การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
   มอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ด้วยทุนประกันภัยตามที่เลือกซื้อไว้
  • การคลอดบุตร
   มอบความคุ้มครองให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร เช่น ค่าแพทย์ทำคลอด ค่าตรวจระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด ทั้งในกรณีคลอดปกติ และการผ่าคลอด รวมถึงการแท้งบุตร
  • การรักษาด้านทันตกรรม
   มอบความคุ้มครองให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด
 • คู่มือประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน
  ดาวน์โหลด: คู่มือภาษาไทย English Guide Book

*เงื่อนไขรายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อฝ่ายขาย

หากองค์กรใดสนใจแผนประกันกลุ่มของซิกน่าเพื่อความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนกังานในองค์กร และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายขายองค์กรได้ที่

•  THHealthSales@Cigna.com