เงื่อนไขทางกฎหมายและการปฏิเสธข้อเรียกร้อง

เงื่อนไขทางกฎหมายและการปฏิเสธข้อเรียกร้อง

 

สินค้าและบริการที่บริษัทย่อยของซิกน่าคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้จัดหา

"Cigna®" เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของ ซิกน่า อินเทลเล็กชวล พรอพเพอร์ตี้ อิงค์ ซึ่งได้อนุญาตให้ ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อยใช้ ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น โดยที่ไม่ใช่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทที่มีการประกอบกิจการ ดังนั้น สินค้าและบริการที่มีการจัดหานั้นเป็นสินค้าและบริการของบริษัทย่อยเท่านั้นไม่ใช่สินค้าและบริการของ ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น คำว่า "ซิกน่า" อาจหมายถึง ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัทย่อยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัท แต่เมื่อใช้คำนี้ร่วมกับการจัดหาสินค้าหรือบริการแล้วจะหมายถึงบริษัทย่อยบริษัทใด บริษัทหนึ่งเสมอ

กลับไปด้านบน


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของซิกน่า

ซิกน่าอนุญาตโดยมีข้อจำกัดในการให้เจ้าของเว็บไซต์อื่น (“เจ้าของซึ่งมีการเชื่อมโยงไซต์”) เชื่อมโยงไซต์ของตนไปยังเว็บไซต์ของซิกน่าได้โดยไม่จำกัดเพียงเจ้าของเว็บไซต์อื่นรายใดรายหนึ่ง การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ใช่ (ก) การบ่งชี้ว่าซิกน่าส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม เว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของบุคคลภายนอก หรือ (ข) เพื่อใช้หรือมีความเกี่ยวข้องกับวัสดุหรือไซต์ใดที่มีข้อความที่ยั่วยุให้เกิดโทสะ ลามกอนาจาร เป็นการหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมายในวิธีใดหรือในลักษณะที่จะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นหรือ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และค่าความนิยมของซิกน่าและต่อสินค้าและบริการของซิกน่า ซิกน่ามีและสงวนสิทธิ์ทุกประการในชื่อโดเมน ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้าและโลโก้ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด อีกทั้งซิกน่ายังสงวนสิทธิ์ในการถอนการอนุญาตสำหรับการเชื่อมโยงใดๆ ด้วย เจ้าของซึ่งมีการเชื่อมโยงไซต์จะชดใช้ ปกป้อง และป้องกัน ซิกน่า ต่อความรับผิด การทวงถาม การเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ค่าเสียหาย การละเมิดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มูลฟ้อง ค่าปรับ หรือคำพิพากษา (รวมถึงต้นทุน ค่าธรรมเนียมทนายความและพยาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข "การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของซิกน่า" นี้

กลับไปด้านบน


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของซิกน่า ท่านอาจออกจากเว็บไซต์ดังกล่าวและเข้าใช้เว็บไซต์อื่น ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของซิกน่าได้ ซิกน่าไม่ได้ทบทวนหรือควบคุมเนื้อหาและความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้นซิกน่าจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้อง ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของซิกน่า ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์อื่นๆในอินเทอร์เน็ตอาจมีข้อความที่ยังไม่ได้มีการแก้ไข มีถ้อยคำทางเพศที่ชัดแจ้ง แสดงถึงความรุนแรง เหยียดเชื้อชาติ หรือมีข้อความประเภทอื่น ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่พอใจ โปรดใช้ดุลยพินิจในการเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

กลับไปด้านบน


การปฏิเสธข้อเรียกร้องทั่วไป

เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นและเนื้อหาที่พบในไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้นนำเสนอตามที่ "ปรากฏอยู่" โดยมิได้มีการรับประกันทั้งโดยแจ้งและโดยนัยรวมถึงการปฏิเสธการรับประกันในด้านสภาพ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ด้วยลักษณะของ อินเทอร์เน็ตแล้ว ซิกน่าไม่รับประกันว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ของซิกน่าหรือหน้าใดๆ นั้นจะไม่สะดุดหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด และซิกน่าไม่รับประกันหรือแสดงตนใดๆ เกี่ยวกับความเป็นประโยชน์ของหรือ ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของซิกน่า โปรดทราบว่าในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาต ให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดด้านบนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นของท่านเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าว

กลับไปด้านบน


ไวรัส เวิร์ม การใช้ไฟล์

ซิกน่าไม่สามารถและไม่รับรองหรือรับประกันว่าไฟล์ที่มีไว้เพื่อดาวน์โหลดจากไซต์นี้นั้นปราศจากไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือรหัสอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการทำลายหรือทำให้เสียหาย ซิกน่าไม่ให้การรับประกัน การแสดงตน หรือการสนับสนุนทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าอย่างไร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) ในส่วนของไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดซิกน่าจะไม่รับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลใดสำหรับการตัดสินใจหรือการกระทำอันเนื่องมาจากการเชื่อถือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากไซต์นี้ ไฟล์เหล่านี้อาจดาวน์โหลด และ/หรือ พิมพ์ซ้ำเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พิมพ์ซ้ำหรือการทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์เอกสาร หรือกราฟฟิกใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเหตุผลใดๆ ยกเว้นเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเว้นแต่ จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์ของซิกน่าที่เหมาะสมแล้ว

กลับไปด้านบน


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

ซิกน่าให้ข้อมูลสุขภาพที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของซิกน่าเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นในฐานะบริการสาธารณะเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค โดยไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์และไม่มีเจตนาทดแทน การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมของแพทย์ ซิกน่าไม่รับผิดชอบในสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ การใช้ที่ผิดวิธี การตีความ หรือการนำไปใช้ซึ่งข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของซิกน่า โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านเสมอเพื่อขอคำแนะนำในการตรวจสุขภาพ การรักษา การทดสอบ และการดูแลตนเอง อย่าเชื่อถือข้อมูลบนไซต์นี้ในฐานะเครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง

กลับไปด้านบน


ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ในบางครั้งเว็บไซต์ของซิกน่าอาจประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการเงิน แผนและวัตถุประสงค์ในการจัดการการดำเนินธุรกิจในอนาคต สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มและความไม่แน่นอนที่ทราบ ซิกน่าขอเตือนให้ผู้อ่านทราบว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้น อาจแตกต่างไปอย่างมีนัยสำคัญจากที่ซิกน่า คาดการณ์ไว้โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของปัจจัยบางประการ ในบางกรณีซิกน่าบรรยายถึงความไม่แน่นอนเมื่อมีการเสนอข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บางปัจจัยที่สามารถทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของซิกน่านั้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อความที่มีลักษณะ เป็นการคาดการ์ในอนาคต ("ปัจจัยความเสี่ยง”) นั้นระบุอยู่ในแบบฟอร์ม 10-K หรือแบบฟอร์ม 10-Q ฉบับล่าสุดที่ซิกน่ายื่นไว้ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซิกน่าไม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บนเว็บไซต์ของซิกน่า และซิกน่าขอเตือนให้ผู้อ่านทราบว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่บนแบบฟอร์ม 10-K หรือแบบฟอร์ม 10-Q ฉบับล่าสุดที่ซิกน่ายื่นไว้กับ กลต. นั้น อาจถูกแก้ไข เมื่อมีการยื่นรายงานต่อ กลต. ในภายหลัง เช่น แบบฟอร์ม 8-K หนังสือมอบฉันทะเพื่อการเข้าประชุม และรายงานอื่นๆ ที่นำส่ง กลต. ซิกน่าจะไม่ปรับปรุงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุอยู่ในรายงานที่ยื่นต่อ กลต. ก่อนจะมีการยื่นรายงานต่อ กลต. ครั้งต่อไป รายการปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในรายงานที่ยื่นต่อ กลต. นั้นอาจไม่ครบถ้วนและอาจมีข้อมูลนับถึงวันที่ยื่นรายงานต่อ กลต. เท่านั้น

กลับไปด้านบน


การจำกัดความรับผิด

ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของซิกน่า ท่านตกลงว่าไม่ว่าในกรณีใดหรือโดยหลักทฤษฎีความรับผิด ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหรือระบบประมวลกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หรือกฎหมาย ลายลักษณ์อักษร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาด การประมาทเลินเล่อ หรือละเมิด หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญา สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ซิกน่าจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายในลักษณะใด ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ของซิกน่าที่ได้มาจากเว็บไซต์ของซิกน่า รวมถึงค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (แม้ว่าซิกน่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่า จะมีค่าเสียหายดังกล่าว เกิดขึ้นก็ตาม) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาต ให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดด้านบนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

กลับไปด้านบน


การคำนวณและการตัดสินใจด้านการลงทุน

เครื่องคำนวณหรือการคำนวณทางการเงินนั้นให้ไว้เพื่อการแสดงข้อมูลเท่านั้น ท่านจะรับผิดชอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานและการคำนวณทั้งหมด โปรดขอคำแนะนำจากบุคคลที่มีใบอนุญาต และ/หรือที่มีความสามารถก่อนการลงทุนหรือ ก่อนการตัดสินใจวางแผนทางการเงิน อย่าเชื่อถือเครื่องคำนวณหรือการคำนวณทางการเงินหรือ ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเกษียณอายุที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ของซิกน่าเพียงอย่างเดียว

กลับไปด้านบน


การเปลี่ยนแปลงและกฎหมายที่ยังคับใช้

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ซิกน่าและเงื่อนไขทางกฎหมายและการปฏิเสธข้อเรียกร้องรวมทั้งเงื่อนไขในการใช้งาน บริษัทขอให้ท่านอ่านเว็บไซต์ของซิกน่าและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว เพื่อดูข้อมูลที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง การเข้าใช้เว็บไซต์ซิกน่าต่อไปจะถือว่า ท่านยอมรับเงื่อนไขทางกฎหมายและการปฏิเสธข้อเรียกร้องรวมทั้งเงื่อนไขในการใช้งานและยอมรับการ เปลี่ยนแปลงใดๆ และความสมเหตุสมผลของมาตรฐานเหล่านี้ในส่วนของการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์ซิกน่าและการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ซิกน่าอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของ เครือรัฐเพนซิลเวเนียโดยจะไม่กระทบต่อบทบัญญัติว่าด้วยหลักกฎหมายขัดกัน ท่านตกลงว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือการฟ้องร้องระหว่างท่านและซิกน่าจะต้องนำขึ้นสู่ศาลสหพันธ์หรือศาลแห่งรัฐที่มีอำนาจตัดสินคดีในเมืองฟิลลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียเท่านั้น หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ บทบัญญัตินั้นจะถือว่าแยกออกจากบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อตกลงนี้และจะไม่กระทบต่อ ความมีผลสมบูรณ์และการบังคับใช้บทบัญญัติที่เหลือ

กลับไปด้านบน


ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัวของโปรแกรม Cigna Live Chat

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จัดให้เพื่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฎิบัติต่อข้อมูลของบริษัทซิกน่า และบริษัทในเครือ “ซิกน่า” “เรา” หรือ “บริษัท” ต่อข้อมูลประจำตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนตัว”) ซิกน่าทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณในแอปพลิเคชั่นนี้ (“Cigna Live Chat”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เข้ารวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งาน Cigna Live Chat และภาคผนวก/ส่วนเพิ่มเติมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะ และการให้ความยินยอม และข้อกำหนดในสัญญาข้ออื่นๆ ตามที่คุณได้ตกลงกับซิกน่า เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่บังคับใช้และจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราผ่านทางโปรแกรม Cigna Live Chat คุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ตกลงกับการปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปพลิเคชั่น Cigna Live Chat  หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญในแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะทำการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข 

ข้อมูลที่รวบรวม: เมื่อคุณใช้โปรแกรม Cigna Live Chat เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวประเภทต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ

  • ข้อมูลการติดต่อ –ตามคุณให้เมื่อได้เปิดบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล
  • ข้อมูลโพรไฟล์ –เกี่ยวกับเพศ วันเดือนปีเกิด ความสูง น้ำหนัก และประเทศที่คุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่
  • ข้อมูลติดตาม –เกี่ยวกับสภาพความแข็งแรงทางร่างกายโดยทั่วไปของคุณ มุ่งไปที่สุขภาพและความสนใจต่อสุขภาพของคุณ และกิจกรรมต่างๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่คุณเลือก เช่น ระยะเวลาและคุณภาพการนอนหลับ น้ำหนัก ลักษณะการออกกำลังกาย อาหารที่บริโภค และระดับของความเครียด
  • การติดต่อสื่อสารกับโค้ช –รวมทั้งการสนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์กับโค้ชการดูแลสุขภาพที่ให้บริการอย่างเป็นอิสระ
  • คำติชมและความคิดเห็น –ซึ่งเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณติชมหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำหรือให้คะแนน Cigna Live Chat โปรแกรมการดูแลสุขภาพ ผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ หรือโค้ชท่านอื่นๆ
  • ข้อมูลที่มาจากบุคคลภายนอก –เกี่ยวกับคุณ เช่น ข้อมูลที่มีอยู่ในการโพสต์หรือคำติชมของผู้ใช้งานท่านอื่นๆ และการติดต่อสื่อสารต่างๆ กับคุณและผู้อื่นใน Cigna Live Chat และ
  • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง –เกี่ยวข้องกับที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณขณะที่คุณใช้บริการของเรา เช่น จาก GPS  WiFi เข็มทิศ มาตรความเร่ง หรือเซ็นเซอร์อื่นๆ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณหรือผู้อื่นให้ไว้ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือเคยอยู่สถานที่ใด และ
  • ข้อมูลเข้าสู่ระบบ –เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Cigna Live Chat และข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่ของคุณเมื่อใช้บริการต่างๆ ของเรา เช่น คนที่คุณเคยติดต่อสื่อสารด้วยและเวลาที่ติดต่อ ข้อมูลและระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารของคุณ

 

การใช้ข้อมูลของคุณ: เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและระดับการบริการที่ตรงต่อความต้องการมากขึ้น เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการเสนอผลิตภัณฑ์และการให้คำแนะนำและการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการส่งข้อเสนอที่เหมาะสมกับคุณและข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซิกน่า การเงิน การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัย 

เราตรวจสอบและใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลการเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงการใช้งานแอปพลิเคชั่น Cigna Live Chat นอกจากนี้เรายังอาจตรวจสอบการติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม Cigna Live Chat และข้อมูลที่มาจากบุคคลภายนอกเพื่อการควบคุมคุณภาพและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้และผู้เข้าร่วมใช้ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆของโปรแกรม Cigna Live Chat ทั้งหมด

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลรวม: เราอาจแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนและทำเป็นข้อมูลรวมในบางกรณีเพื่อไม่ให้ข้อมูลระบุตัวตนของคุณได้อีกต่อไป เช่น เราอาจแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนและทำเป็นข้อมูลรวมเพื่อวิเคราะห์อัตราร้อยละของผู้ใช้ของเราที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวางแผนด้านประวัติ สถิติ หรือธุรกิจเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดการใช้ข้อมูลของคุณ เราอาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกเมื่อกฎหมายกำหนดหรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เกี่ยวกับการขายหรือการปรับโครงสร้างองค์กรของธุรกิจ ซิกน่า ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

การถ่ายโอนข้ามพรมแดน: ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปและเก็บไว้ในประเทศที่ไม่ได้มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกันกับเขตอำนาจศาลของคุณ ก่อนที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ ดังกล่าว  เราจะเตรียมการเพื่อคุ้มครองข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล: เราใช้มาตรการทางกฎหมาย ทางองค์กร ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่บังคับใช้ รวมทั้งการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการทำลาย ความสูญเสีย การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งาน ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงและการประมวลผลและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกจำกัดให้เฉพาะบุคคลผู้ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้นและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ข้อมูลของคุณจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนั้นและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต

สิทธิ์ของผู้ใช้และผู้แทนทางกฎหมาย: คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณ เราจะให้ข้อมูลนี้แก่คุณ ยกเว้นในบางกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณอาจจะขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณซึ่งไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลเก่า ถ้าคุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบหรือเพื่อวัตถุประสงค์ภายในทางธุรกิจ หากคุณต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

ติดต่อเรา: หากคุณต้องการร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่ : โทร 1758 หรือ Cigna.customerservice@cigna.com

กลับไปด้านบน

  
ขอบคุณที่คุณวางใจให้ซิกน่าดูแลคุณ

ขอบคุณที่คุณวางใจ
ให้ซิกน่าดูแลคุณ