ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ

"ชดเชยรายวัน บวกบวก"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

363 บ.

513 บ.

604 บ.

500,000 บ.750,000 บ.1,000,000 บ.

150,000 บ.225,000 บ.300,000 บ.

+500,000 บ.+750,000 บ.+1,000,000 บ.

5,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.

700 บ.1,000 บ.1,000 บ.

30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

363 บ.

513 บ.

604 บ.