ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ

"รักครอบครัว"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

สำหรับเด็ก
(6-19 ปี)

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

357 บ.

527 บ.

655 บ.

128 บ.

1,000,000 บ.1,500,000 บ.2,000,000 บ.200,000 บ.

300,000 บ.450,000 บ.600,000 บ.60,000 บ.

20,000 บ.
(240,000 บ.)
30,000 บ.
(360,000 บ.)
40,000 บ.
(480,000 บ.)
-

5,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.5,000 บ.

500 บ.1,000 บ.1,000 บ.500 บ.

20,000 บ.20,000 บ.20,000 บ.20,000 บ.

-

---
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 20 - 35 ปี)

357 บ.

527 บ.

655 บ.

128 บ.