ภาวะผู้นำแบบไหนที่ลูกน้องมองหาจากหัวหน้า

ภาวะผู้นำ 7 อย่าง แบบไหนบ้าง? ที่ลูกน้องมองหาจากหัวหน้า 

ภาวะผู้นำมีความสำคัญมากกับทุกองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ เพราะการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าไม่ได้การันตีว่าจะเป็นผู้นำที่ดีในสายตาลูกน้องเสมอไป ผลการศึกษาล่าสุดโดยหน่วยงานจัดหางาน Robert Half พบว่า พนักงานระดับผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสำรวจเกือบครึ่งหนึ่ง (49%) ตัดสินใจลาออกจากงานเพราะเจ้านายที่ไม่ดี

ภาวะผู้นำ (Leadership) คือ ความสามารถในการชี้นำและโน้มน้าวพฤติกรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานด้วยความมั่นใจและกระตือรือร้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยเหตุนี้ ผู้นำจึงต้องสามารถวางกลยุทธ์ กำหนดวิสัยทัศน์และลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ในบางครั้งสิ่งที่ผู้นำได้รับมอบหมายจากองค์กรอาจไม่ใช่สิ่งที่ลูกน้องต้องการให้พวกเขาทำ จึงนำไปสู่ความสับสนและความขัดแย้งในการทำงานได้ง่ายหากขาดภาวะผู้นำที่ดี

บทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักภาวะผู้นำ 7 แบบที่ลูกน้องมองหาจากหัวหน้า เพื่อให้คุณเป็นทั้งผู้นำที่เก่งกาจในสายตาเจ้าขององค์กรไปพร้อมๆ กับการเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักและเคารพ

ภาวะผู้นำแบบไหนที่ลูกน้องมองหาจากหัวหน้า

ภาวะผู้นำ 7 แบบที่ลูกน้องมองหาจากหัวหน้า

 • สื่อสารอย่างเปิดเผยและเหมาะสม

  ภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีมักจะสร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างให้กับลูกน้อง รู้จักโต้ตอบและปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะนิสัยของแต่ละคน รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารเชิงรุกและโปร่งใสเพื่อสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในทีม

 • เป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น

  ลักษณะเด่นของภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือ การเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น เพราะการแสดงความตั้งใจที่จะรับฟังทำให้เกิดความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ลูกน้องอยากแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร

 • ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพ

  ผู้นำควรทำความรู้จักบุคลิกภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน งานอดิเรก และความสนใจของลูกน้อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตในสายอาชีพและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ เช่น การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับจุดแข็งของแต่ละคน หรือเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และลองทำงานใหม่ๆ ที่มีความท้าทายมากขึ้น เพราะนอกจากจะแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกน้องแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกน้องเมื่อสามารถทำงานนั้นๆ ได้สำเร็จด้วย

 • สอนแทนการออกคำสั่ง

  ภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีควรรู้จักวิธีสอนลูกน้องให้มีแรงจูงใจในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือโดยไม่จำเป็นต้องบีบบังคับด้วยการออกคำสั่งตลอดเวลา เพราะการควบคุมคนให้ทำตามคำสั่งอาจทำให้ได้งานตามที่ต้องการ แต่สิ่งที่ไม่ได้รับคือระดับการมีส่วนร่วมจากลูกน้องในระยะยาว

 • กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

  ผู้นำต้องรู้จักกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจด้วยการกำหนดเป้าหมายการทำงานของลูกน้องในทีมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพราะเมื่อกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ทุกคนจะสามารถติดตามความคืบหน้าและรับทราบได้ว่างานที่พวกเขาทำนั้นช่วยสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทอย่างไร

ภาวะผู้นำแบบไหนที่ลูกน้องมองหาจากหัวหน้า
 • ติชมและให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์

  ภาวะผู้นำผู้นำที่ดีควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของลูกน้อง พร้อมให้คำติชมที่ตรงไปตรงมาและตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง รวมทั้งช่วยผลักดันลูกน้องสู่ความเป็นเลิศด้วยการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง ไม่ใช่การซ้ำเติมข้อผิดพลาด เพื่อช่วยชี้นำลูกน้องให้พัฒนาการทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ เมื่อลูกน้องทำผลงานได้ยอดเยี่ยมควรกล่าวชื่นชมและขอบคุณสำหรับการทุ่มเททำงานหนักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พวกเขาอยากทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 • รับฟังคำติชมและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

  การประเมินภาวะผู้นำด้วยตนเองเป็นเรื่องยาก ผู้นำที่ดีควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกน้องและเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นกันเอง เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือรับฟังคำติชมเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำของคุณ นอกจากนี้ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำแบบต่างๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ค้นพบข้อบกพร่องและทักษะที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทุกคน

สรุป ภาวะผู้นำ หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องนับถือ

การได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าอาจดูเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นคือการเป็นหัวหน้าที่รักของบรรดาลูกน้อง ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสารอย่างเปิดเผยและเหมาะสม การเป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น การส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตในสายอาชีพให้กับลูกน้อง การใช้วิธีการสอนแทนการออกคำสั่ง การกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน รวมทั้งการรู้จักติชมและให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็พร้อมรับฟังคำติชมจากลูกน้องและเพื่อนร่วมงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ช่วยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและพิชิตใจลูกน้องได้สำเร็จ