ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร? พร้อมตัวอย่างดีๆ จากบริษัททั่วโลก

ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร? พร้อมตัวอย่างดีๆ จากบริษัททั่วโลก

วัฒนธรรมองค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เสริมสร้างให้องค์กรแข็งแกร่งจากภายในผ่านการสร้างวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ส่งต่อสู่พนักงานและนำพาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร โดยวัฒนธรรมที่ดีจะเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งเราได้รวบรวมวัฒนธรรมองค์กรดีๆ จากบริษัททั่วโลกมาฝาก จะมีบริษัทอะไรบ้าง อ่านต่อได้ในบทความนี้

วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร? ความหมายที่แท้จริงของวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร คือ พฤติกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นร่วมกัน โดยผู้คนภายในองค์กร เกิดจากวิถีปฏิบัติ แนวคิดและพฤติกรรมที่สะท้อนผ่านการดำเนินชีวิต แนวทางการทำงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำของแต่ละองค์กร

ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กร

สิ่งที่ประกอบให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรขึ้นนั้นมีหลายปัจจัยที่นำพาให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งการส่งผ่านชุดความคิด พฤติกรรมและแนวทางการทำงาน โดยแต่ละปัจจัยมีส่วนประกอบดังนี้

 1. วิสัยทัศน์ คือ สิ่งที่กำหนดทิศทาง ชุดความคิด ตัวตนของแต่ละองค์กร เพื่อสื่อสารให้คนทั้งภายในและภายนอกเข้าใจถึงองค์กร
 2. คุณค่าภายในองค์กรหรือค่านิยม เป็นสิ่งที่กำหนดว่าองค์กรนี้ให้ค่ากับสิ่งไหน และเป็นตัวกำหนดทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร เมื่อพนักงานเห็นคุณค่าร่วมกันจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
 3. การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรเข้าใจวัฒนธรรมและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของจากการเริ่มต้นกำหนดวัฒนธรรม รวมทั้งการกำหนดทิศทางและวิถีปฏิบัติจนวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นภายในองค์กร
 4. การสร้างความต่อเนื่องผ่านการเล่าเรื่องราว คือสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแรงและฝังรากลึกผ่านการส่งต่อความเข้าใจ วิถีปฏิบัติจากพนักงานรุ่นเก่าสู่พนักงานรุ่นใหม่
 5. การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมอยู่เสมอ คือ การหมั่นตรวจสอบความคิดเห็นของพนักงาน รับฟังคำชี้แนะจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมถึงการตรวจสอบทิศทางของวัฒนธรรมองค์กรว่าเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อพัฒนาให้วัฒนธรรมองค์กรนั้นตอบโจทย์การทำงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรอยู่เสมอ

ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร? พร้อมตัวอย่างดีๆ จากบริษัททั่วโลก
 1. Google

  Google เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสร้างแนวความคิดเชิงบวก การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน สวัสดิการและการสร้างพื้นที่ทำงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งสถานที่และรูปแบบการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น สวัสดิการอาหารฟรี, มีโซนพักผ่อน, มี Working Space ที่อิสระ รวมถึงแนวทางการทำงานที่เน้นแบ่งปันความคิดกันแบบสบายๆ ไม่กดดัน ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิแสดงความเห็น

  นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนอัตลักษณ์และความสนใจของพนักงานแต่ละคน เนื่องจากบุคลากรใน Google มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ดังนั้น การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวจึงสำคัญ ซึ่ง Google เลือกที่จะสนันสนุนผ่านความสนใจในตัวบุคคลและงานอดิเรก เช่น การจัดชมรมปั่นจักรยาน, ปีนเขา และเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมผ่านงานอดิเรกของพนักงานแต่ละคน

 2. Facebook

  Facebook Culture หรือวัฒนธรรมของ Facebook คำนี้ถือกำเนิดขึ้นผ่านการกำหนด Core Value ของ บริษัทที่ชัดเจน ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมภายใน Facebook จะยึดหลักตามค่านิยมดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Be Bold (ความกล้าหาญ) คือ ความกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
  • Focus on Impact (การให้ความสำคัญต่อผลกระทบ) คือ การสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต้องเน้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ
  • Move Fast (การขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว) คือ การยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากความล้มเหลวให้รวดเร็ว
  • Be Open (การเปิดกว้าง) คือ การเปิดกว้างทางความคิด เพราะก่อนจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ ต้องเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด
  • Build Social Value (การสร้างคุณค่าทางสังคม) คือ การสร้างผลกระทบที่มีคุณค่าต่อสังคม มุ่งเน้นให้พนักงานเห็นความสำคัญว่างานที่ทำนั้นส่งคุณค่าต่อสังคมทั้งโลก

  โดย Core Value ดังกล่าวของ Facebook ส่งผลให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของหน้าที่ในการทำงาน รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และทำทุกอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม

ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร? พร้อมตัวอย่างดีๆ จากบริษัททั่วโลก
 1. Twitter

  Twitter เป็นบริษัทที่เคยคว้า รางวัลด้านวัฒนธรรมการทำงาน จาก Glassdoor เว็บสังคมออนไลน์การทำงาน ซึ่งในปีนี้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ Twitter ประสบความสำเร็จด้านวัฒนธรรมองค์กรโดยพบว่า วิสัยทัศน์และการบริหารของผู้นำองค์กรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Twitter เป็นบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  โดยวิสัยทัศน์และการบริหารของผู้นำจะมุ้งเน้นที่การให้อิสระในการทำงานและการตัดสินใจผ่านการมอบหมายงานที่เท่าเทียม ท้าทาย สนุกและมีคุณค่าต่อสังคม นอกจากนี้ Twitter ยังสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เช่น การประชุมที่ผ่อนคลายบนดาดฟ้า, สวัสดิการอาหารฟรี, การลาหยุดงานที่ยืดหยุ่น ไปจนถึงการมอบหุ้น IPO ให้กับพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความสุขและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทำงาน

 2. Zoom

  Zoom แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าสนใจ โดยบริษัทนี้มุ้งเน้นไปที่การสร้างความสุขและความสนิทสนมระหว่างพนักงานที่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่ยังเป็นเพื่อนในชีวิตจริงด้วยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันที่นอกเหนือจากการทำงาน

  นอกจากนี้ Zoom ยังจัดตั้งทีม Happiness Crew ขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมและคอยดูแลพนักงานในทีมต่างๆ ให้มีความสุขในการทำงานมากที่สุด ซึ่งในช่วงวิกฤติโควิด ทีม Happiness Crew ได้จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์แบบออนไลน์ เช่น การแข่งจัดโต๊ะทำงาน การจัดปาร์ตี้ออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ยนงบฟิตเนสให้กลายเป็นงบสั่งของช็อปปิ้งออนไลน์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำให้พนักงานมีความสุขและ Zoom ก็กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงแม้พนักงานจะไม่ได้เจอหน้ากันก็ตาม

ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร? พร้อมตัวอย่างดีๆ จากบริษัททั่วโลก
 1. Adobe

  Adobe คือบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบกราฟิกที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงมุ่งเน้นไปที่ความคิดนอกกรอบเป็นหลัก เพื่อส่งมอบความคิดที่ทันสมัย แปลกใหม่ ผ่านการมอบหมายโจทย์งานให้พนักงานสร้างผลงานที่ท้าทายและแตกต่างขึ้นมาในแต่ละปี

  นอกจากนี้ Adobe ยังมอบอิสระในการสร้างสรรค์งานให้อย่างเต็มที่ โดยลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นและความจุกจิกในการทำงานให้น้อยลง รวมทั้งไม่มีการเปรียบเทียบและวัดผลงานเป็นคะแนน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น

  ส่วนพนักงานระดับสูงหรือหัวหน้างานจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากเจ้านายสู่โค้ชที่ให้คำปรึกษากับพนักงาน โดยปล่อยให้พนักงานกำหนดเป้าหมายเอง จึงช่วยลดความกดดันในการทำงาน และนำไปสู่วัฒธรรมองค์กรที่พนักงานกล้าคิด กล้าตัดสินใจโดยปราศจากความกลัว

สรุป

วัฒนธรรมองค์กร เป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เห็นได้จากบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของผู้นำองค์กรที่ควรกำหนดให้เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า