ทำพาสปอร์ต
 

ต่อพาสปอร์ต ทำพาสปอร์ตที่ไหนดีในกรุงเทพฯ 

 
แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก่อนเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ ก็คือ การทำพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางนั่นเอง วันนี้ซิกน่าเลยขออัปเดตข้อมูลสำหรับมือใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเดินทาง หรือใครที่กำลังจะไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่กันสักหน่อย โดยจะพาไปเจาะลึกถึงข้อมูลเบื้องต้นว่าพาสปอร์ตมีกี่ประเภท มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ พร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลสถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตามแพลนที่วางไว้อย่างเต็มที่
 

ประเภทของหนังสือเดินทาง

 

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) 

พาสปอร์ตประเภทนี้สำหรับประชาชนทั่วไป โดยจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี
 

2. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) 

ใช้สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลที่เดินทางไปทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามที่กระทรวงต่างประเทศอนุมัติเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวได้ มีอายุการใช้งาน 5 ปี
 

3. หนังสือเดินทางฑูต (หน้าปกสีแดงสด)  

พาสปอร์ตประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้
3.1 พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.2 พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า และคู่สมรส
3.3 พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
3.4 ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
3.5 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
3.6 ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
3.7 ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
3.8 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
3.9 อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
3.10 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ
3.11 ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูตที่เดินทางไปราชการในต่างประเทศ
3.12 ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตร ในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
3.13 คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวตามข้อ 3.2-3.8 
3.14 บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย
 

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว)

จะออกให้สำหรับคนที่ทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตหาย และจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วน แต่หนังสือเดินทางประเภทนี้จะไม่มี Machine readable barcode เหมือนพาสปอร์ตแบบปกติ ทำให้อาจมีข้อจำกัดเรื่องการขอวีซ่า เพราะในบางประเทศอาจไม่ยอมรับพาสปอร์ตประเภทนี้ 
 
นอกจากนี้ยังมีพาสปอร์ตพิเศษอีก 2 ประเภท  คือ สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบของมหาเถรสมาคม และสำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  
 

เตรียมทำพาสปอร์ตใช้เอกสารอะไรบ้าง เข้าสู่ขั้นตอนก่อนขึ้นบิน!

 
เตรียมทำพาสปอร์ต  
ปัจจุบันการทำพาสปอร์ตนั้นสะดวกสบายมากๆ เราไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวที่สำนักงานหนังสือเดินทางแล้ว เพราะสามารถลงทะเบียนขอทำพาสปอร์ตล่วงหน้าได้ที่ https://www.qpassport.in.th/#/landing เพียงแค่กรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอนของเว็บไซต์ก็จะช่วยให้จองคิวได้สะดวก ทั้งยังช่วยประหยัดเวลามากขึ้น 
 
หลังจากที่จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์เสร็จแล้ว มาต่อกันในเรื่องที่ใครหลายคนอาจมีความกังวล คือ เรื่องการเตรียมเอกสาร เพราะอาจกลัวว่าจะเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนแล้วไปเสียเที่ยว ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวเราได้นำข้อมูลมาฝากให้ทุกคนพร้อมเดินทางไปทำพาสปอร์ตอย่างมั่นใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

เอกสารสำหรับผู้ทำพาสปอร์ตครั้งแรก

 
สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
-เตรียมสูติบัตร หรือใบเกิดฉบับจริง หากไม่มีฉบับจริงสามารถใช้เป็นสำเนาได้ แต่ต้องได้รับการรับรองจากเขต หรืออำเภอเท่านั้น
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริงของบิดา มารดา
-หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์สามารถเดินทางไปต่างประเทศ
-หากมารดาหย่า หรือจดทะเบียนสมรสใหม่ แล้วเปลี่ยนใช้นามสกุลของสามีใหม่ จะต้องนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
-เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารรับรองบุตร หรือเอกสารการหย่า ซึ่งจะต้องมีข้อความแสดงให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา มารดา
สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปี
-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่หมดอายุ
-หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์สามารถเดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องผ่านการรับรองจากเขต หรืออำเภอ
-บัตรประจำตัวของผู้ปกครองและต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
-เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เอกสารรับรองบุตร เอกสารการจดทะเบียนสมรส หรือเอกสารการหย่า
 
สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
-บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย หรือบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับบัตรข้าราชการจะต้องยื่นพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) 
-สำหรับใครที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลต่างๆ ไม่ตรงตามในบัตรประชาชนจะต้องนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย 
 

เอกสารสำหรับผู้ต่อพาสปอร์ต

  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

  • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

  • รูปถ่าย 1 รูป

  • สำเนาหนังสือเดินทางในหน้าที่มีรูปถ่ายตนเอง 1 ฉบับ

  • นำพาสปอร์ตเล่มเดิมมายื่นด้วย หรือหากสูญหายจะต้องนำใบแจ้งความมายืนยัน

 

อัตราค่าธรรมเนียมทำพาสปอร์ต

-อายุไม่เกิน 5 ปี 1,000 บาท และแบบเล่มด่วน 3,000 บาท
-อายุไม่เกิน 10 ปี 1,500 บาท และแบบเล่มด่วน 3,500 บาท  
-สำหรับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 500 บาท
-สำหรับราชการ 1,000 บาท 
-สำหรับการออกกรณีฉุกเฉิน 200 บาท
 

6 สถานที่ต่อพาสปอร์ต ทำพาสปอร์ต ในกรุงเทพฯ 

สถานที่ทำพาสปอร์ต

 
ลำดับ
สถานที่
ที่ตั้ง
เวลาทำการ/การติดต่อ
1. 
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
จันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น.
โทร : 0-2203-5000 กด 1 ติดต่อกรมการกงสุล หรือ 0-2572-8442 (Call Center)
2.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน C
จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.
โทร : 0-2136-3800, 0-2136-3802 และ 093-010-5246
โทรสาร : 0-2136-3801
3.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี ชั้น 2
จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.
โทร : 0-2422-3431
โทรสาร : 0-2422-3432
4.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ศูนย์การค้าบิ๊กซี ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี ชั้น 
จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.
โทร : 0-2024-8362 ถึง 64
โทรสาร : 0-2024-8361
5.
สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย
Metro Mall สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย
จันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.
โทร : 0-2024-8896, 093-010-5247
โทรสาร : 0-2024-8897
6.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A
จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
โทร : 0-2126-7612
โทรสาร : 0-2126-7613
 
 
 
ทำพาสปอร์ตเดินทาง
   
 
ตอนนี้ทุกคนคงทราบแล้วว่าพาสปอร์ตมีกี่ประเภท ทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือทำพาสปอร์ตที่ไหนได้บ้าง ต้องขอบอกเลยว่าการทำพาสปอร์ตหรือการต่อพาสปอร์ตในปัจจุบันทำได้รวดเร็วมาก ๆ สะดวกแบบนี้รีบหาเวลาว่างวางแผนเที่ยวแล้วเก็บกระเป๋าเดินทางกันเลยดีกว่า สำหรับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงโควิดนี้ อย่าลืมทำวัคซีนพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้วัคซีนครบแล้ว และให้การคัดกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ให้คุณมีเวลาหลือไปเที่ยวได้อย่างจุใจอีกด้วย 
แต่ที่สำคัญ! อย่าลืมเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางทุกครั้งด้วย การซื้อประกันการเดินทางควบคู่ไปด้วย ลองนึกภาพดูว่าหากไปต่างประเทศแล้วพาสปอร์ตที่อุตส่าห์ทำดันหล่นหาย หรือทรัพย์สินหายไปเลยทั้งกระเป๋า ก็ยังคงได้รับความคุ้มครองครบ ขอแนะนำประกันการเดินทางรายเที่ยว หรือรายปีจากซิกน่าที่รองรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ รับรองว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองในราคาประหยัด เพื่อให้คุณที่ยวได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวลตลอดทั้งทริป สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  
 
 
อ้างอิงข้อมูล :

 

แผนประกันแนะนำ

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ