วิธีเคลมประกันสุขภาพ ซิกน่า อะไรบ้างที่ต้องเตรียม

เคลมประกันสุขภาพ_Cigna

“การไม่มีโรคถือเป็นลาภอันประเสริฐ” เพราะในแต่ละครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายหรือเจ็บป่วย ไม่เพียงร่างกายเท่านั้นที่ทรุดโทรม แต่ยังพ่วงมาด้วยภาระทางการเงินที่พร้อมจะถูกพรากไปได้ทุกครั้งยามเจ็บป่วย สำหรับคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ก็คงเบาใจในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้บ้าง เพียงแต่อาจจะต้องทำเรื่องในการเบิกเคลมประกันสุขภาพให้ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง เราได้รวบรวมสิ่งที่ต้องรู้ วิธีการเคลมและเอกสารที่ต้องเตรียมในการเคลมประกันสุขภาพมาให้คุณไว้ที่นี่แล้ว

 

เมื่อพูดถึงเรื่องการเบิกเคลมประกันสุขภาพ แน่นอนว่าต้องเป็นเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยไข้ เป็นหวัด ท้องเสีย โรคต่างๆ หรือการที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายในการคุ้มครองและสามารถเบิกเคลมได้ ซึ่งประกันสุขภาพคุ้มครองกรณีใดบ้าง ที่สามารถนำไปเบิกเคลมต่อได้ ? ผู้ทำประกันต้องเช็กให้ดีก่อน ทั้งกลุ่มอาการ หรือโรคที่รักษาอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ซึ่งส่วนนี้สามารถอ่านได้ในข้อคุ้มครองที่อยู่ในกรมธรรม์ (อ่านเพิ่มเติมกับวิธีการอ่านกรมธรรม์) และอยู่ในระหว่างการคุ้มครองของประกัน เพราะการเบิกเคลมประกันสุขภาพจะสามารถเบิกได้เมื่อยังอยู่ในระยะเวลาที่ประกันแจ้งให้การคุ้มครองและต้องพ้นระยะเวลาการรอคอยแล้ว 

 

เมื่อเช็กรายละเอียดเบื้องต้นแล้วว่าอยู่ในการคุ้มครองและสามารถเคลมประกันสุขภาพได้ ควรศึกษาวิธีการเคลมประกันและจัดเตรียมเอกสารการเคลมให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการขอรับการเคลมประกัน

วิธีเคลมประกันสุขภาพและเอกสารการเคลมประกันของซิกน่าที่ต้องเตรียม

เตรียมเอกสารให้ครบ

ส่งเอกสารให้ถึง

รอรับเงินสินไหม

โดยปกติแล้ววิธีการเคลมประกันสุขภาพซิกน่าจะมี 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ เตรียมเอกสารให้ครบ ส่งเอกสารให้บริษัท และสุดท้ายคือการรอรับสินไหมหรือรอรับเงินคืนจากการเคลมนั่นเอง โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการเคลมประกันสุขภาพจะมีดังต่อไปนี้

เคลมประกันสุขภาพ_เอกสารการเคลมประกันสุขภาพ

 1. ใบรับรองแพทย์ ใบรายงานผลจากแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท

 2. ต้นฉบับใบเสร็จ เอกสารใบเสร็จตัวจริงที่ทางโรงพยาบาลหรือคลินิกที่รักษาออกให้ กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 3. สำเนาบัตรประชาชน เอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ที่รักษาและเป็นผู้ที่ประกันให้การคุ้มครอง หรือสำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. สำเนาสมุดบัญชี ในกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด ต้องมีเอกสารสำเนาหน้าบัญชีแบบออมทรัพย์ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อเดียวกับผู้ทำประกันเท่านั้น เพื่อให้บริษัทฯ ทำเรื่องการเคลมเงินคืนให้ได้

 5. เอกสารเพิ่มเติม เป็นเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการพิจารณาในการเรียกร้องสินไหมในแต่ละกรณี ดังนี้

 • กรณีการชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

- แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

- ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

- สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย

- ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติ หรือผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (ในกรณีเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมชดเชยรายได้เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล)

- หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

 • กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

- แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

- ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

- ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกับใบสรุปปิดหน้างบ

- หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

 • กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง

- แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

- ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

- ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีโรคมะเร็ง หรือผลตรวจพิเศษของโรคร้ายแรงตามข้อตกลง

- หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)

 • กรณีเสียชีวิต

- สำเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนท้องถิ่น

- สำเนารายงานชันสูตรพลิกศัพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่วยงานที่ออกรายงาน

- สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เคลมประกันสุขภาพ_เคลมประกันซิกน่า

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ผู้ทำประกันของซิกน่าสามารถส่งเอกสารการเคลมให้กับบริษัทฯ ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

 

 • E-mail ยกเว้นการเบิกค่ารักษา*: Cigna.customerservice@Cigna.com

 • โทรสาร (แฟกซ์) ยกเว้นการเบิกค่ารักษา*: 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน

 • ไปรษณีย์ : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330 

 

จากนั้นรอการดำเนินการเคลมภายใน 15 วัน หรือตามระยะเวลาการดำเนินการที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ แต่ทั้งนี้อาจจะมีความล่าช้าในบางกรณี หากในขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น ลายเซ็นของแพทย์ เอกสารการย้ายโรงพยาบาลของผู้ทำประกัน จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการเคลมได้


การเข้าใจและเช็กเงื่อนไขเบื้องต้นของกรมธรรม์ให้ถูกต้อง ร่วมกับการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ กรอกข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมด้วยลายมือที่อ่านง่ายและถูกต้อง โดยไม่ตกหล่นข้อมูลเช่น วันเดือนปีในการเข้ารักษา จะช่วยให้การเคลมประกันสุขภาพไม่เกิดปัญหาและได้รับการเคลมในระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ หากผู้ทำประกันมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลมประกันซิกน่า สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ การเคลมประกันและเรียกร้องสินไหม และคำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่หมายเลข 1758 หรือ 02-853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์