ถาม-ตอบ การเคลมประกัน Home Isolation หรือ Community Isolation

ประกัน Home Isolation_Cigna

การแยกรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการรักษาตัวในศูนย์กักตัวชุมชน (Community Isolation)

1. Q: Home Isolation และ Community Isolation คืออะไร

A: ทั้ง Home Isolation และ Community Isolation เป็นประเภทการกักตัวเพื่อดูแลรักษาตัวเมื่อติดโควิด โดยมีความแตกต่างดังนี้

การดูแลรักษาแบบ Home Isolation เป็นการดูแลรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ และแพทย์พิจารณาให้ผู้ป่วยรายนั้นสามารถแยกกักตัวในที่พักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ และรวมถึงกรณีที่ผู้ป่วยรักษาในหน่วยบริการ และกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

การดูแลรักษาแบบ Community Isolation เป็นการดูแลรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อฯ และแพทย์พิจารณาให้ผู้ป่วยรายนั้นสามารถแยกกักตัวในชุมชนได้ ทั้งผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือกลับมาดูแลรักษาต่อจากโรงพยาบาลจนครบกำหนด โดยการจัดให้มีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสาหรับแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและเจ้าของสถานที่ ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. Q: ใครที่สามารถเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิคแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation บ้าง

A: 1. เป็นผู้ติดเชื้อฯ ที่สบายดีไม่มีอาการ

2. ต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. อยู่คนเดียว หรือในที่พักอาศัยสามารถแยกตัวอยู่คนเดียวได้

5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน: BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ม.2 หรือน้ำหนักตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 90 กิโลกรัม)

6. ไม่มีโรคร่วมดังต่อไปนี้  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

7. มีความยินยอมในการแยกการรักษาตัวแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

*เงื่อนไขการเข้ารักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถลงทะเบียนผ่าน https://crmsup.nhso.go.th/ เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแล

3. Q: แผนประกันซิกน่าแบบไหนบ้างที่คุ้มครอง Home Isolation หรือ Community Isolation

หลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะไม่พิจารณาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้ ให้ในกรณี Home Isolation และ Comunity Isolation ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่สิ้นผลบังคับในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

4. Q: ติดเชื้อโควิดและกักตัว Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหม 

A: สามารถเบิกได้ แต่ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่สิ้นผลบังคับในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยการเบิกเคลมนั้นในขั้นแรกต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าประกันที่ได้ทำไว้ครอบคลุมการติดเชื้อโควิดหรือไม่ (คลิกอ่านประกันที่คุ้มครอง) โดยการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีข้อกำหนดดังนี้

  • ผู้ป่วยนอก (OPD) จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่ได้จ่ายจริงตามวงเงิน OPD

  • ผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ภายใต้วงเงิน "ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล"

  • ผู้ป่วยนอก + ผู้ป่วยใน (OPD + IPD) จ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก ภายใต้วงเงิน "ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล" และ OPD Limit 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เบิกได้ตามที่จ่ายจริง และต้องเป็นการสั่งจากแพทย์โดยตรงเท่านั้น อาทิเช่น

1. ค่าแพทย์ค่าพยาบาลที่รักษา รวมถึงการรักษาผ่าน Telemedicine 

2. ค่ายาพื้นฐาน และยาฟ้าทะลายโจร

3. ค่าปรอทวัดไข้ (ที่ไม่ใช่แบบ Digital)

4. ค่าหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ (จัดหาโดยโรงพยาบาล และคลินิกที่ร่วมในโครงการ Home Isolation หรือ Community Isolation เท่านั้น)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์และอ้างอิงเพิ่มเติมจากเอกสาร คปภ. คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564

5. Q: เอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ต้องใช้อะไรบ้าง 

A: การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถเบิกเคลมได้เมื่อได้รับการรักษาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยบริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ให้สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

1. เอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษาหรือ ใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงาน หรือรับรองจากแพทย์

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่มีผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี

5. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด

6. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

7. แบบสอบถามสำหรับแพทย์ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

8. แบบสอบถามสำหรับผู้เอาประกันภัย ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด (หากมีเอกสารแบบสอบถามสำหรับแพทย์แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารนี้)

อ่านเพิ่มเติมที่ เคลมประกันซิกน่า, เคลมประกันสุขภาพ

6. Q: ติดเชื้อโควิดและกักตัว Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถเบิกค่าชดเชยรายได้ หรือเงินชดเชยรายวันได้ไหม 

A: สามารถเบิกได้เมื่อได้รับการรักษาและเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่ระบุให้สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยในขั้นแรกต้องเช็กว่าประกันที่ได้ทำไว้ครอบคลุมการติดเชื้อโควิดหรือไม่ คลิกอ่านประกันที่คุ้มครอง ซึ่งการเบิกค่าชดเชยรายวัน หรือเงินชดเชยรายได้มีข้อกำหนดดังนี้

1. มีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา 

2. มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับผู้เอาประกันภัยได้ รวมถึงผู้มีภาวะเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีภาวะอ้วนดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ม.²  หรือมีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้

3. จ่ายค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 14 วัน 

7. Q: เอกสารเบิกค่าชดเชยรายวัน หรือเงินชดเชยรายได้ ภายใต้การรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ต้องใช้อะไรบ้าง 

A: การเบิกค่าชดเชยรายวัน หรือเงินชดเชยรายได้ สามารถเบิกเคลมได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่ให้สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

1. มีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษาหรือ ใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่มีผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี

4. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มบริษัท ดาวน์โหลด

5. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

6. แบบสอบถามสำหรับแพทย์ ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

7. แบบสอบถามสำหรับผู้เอาประกันภัย ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด (หากมีเอกสารแบบสอบถามสำหรับแพทย์แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารนี้)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคลมประกันซิกน่า, เคลมประกันสุขภาพ

8. Q: วิธีการเคลมประกันที่เกี่ยวข้องกับโควิด

A: เมื่อติดโควิดผู้เอาประกันไม่จำเป็นต้องติดต่อซิกน่า ให้เข้ากระบวนการรักษาเลย เมื่อรักษาเรียบร้อยแล้วจึงทำเรื่องขอเบิก และเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วซิกน่าแนะนำให้ดำเนินการตามนี้ หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม

1. กรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอเคลมประกันให้ครบถ้วน ดาวน์โหลด

2. เตรียมเอกสารประกอบตามรายละเอียดในคำถามข้อ 5. และข้อ 7. ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันที่ต้องการเบิก

3. กรณีของกรมธรรม์แพ้วัคซีน ต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีน (บัตรนัด หรือถ่ายภาพหน้าจอหมอพร้อมที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล และวันที่รับวัคซีน)

     - แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด

     - ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด

4. ส่งเอกสารไปที่

- อีเมล ยกเว้นการเบิกค่ารักษา*: Cigna.customerservice@Cigna.com หัวข้ออีเมล เบิกค่าสินไหมประกันโควิด

- โทรสาร (แฟกซ์) ยกเว้นการเบิกค่ารักษา*: 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน 

- ไปรษณีย์: บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330 (แนะนำให้ส่งแบบลงทะเบียน)

 โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ ซึ่งถ้าหากซิกน่าต้องการรายละเอียดหรือเอกสารเพิ่มเติมจะติดต่อกลับทางช่องทางที่ผู้เอาประกันให้ไว้ 

 *ยกเว้นการเบิกค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สำหรับช่องทางอีเมล์และแฟกซ์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่วิธีการเคลมประกันซิกน่า

9. Q: หากซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตนเองมาตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด จากนั้นซื้อยาและรักษาตัวเองที่บ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ได้หรือไม่ 

A: ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หากพบว่าติดเชื้อจำเป็นต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขการเข้ารักษาแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) ที่เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน https://crmsup.nhso.go.th/ เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแล ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้เมื่อได้รับการรักษาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ให้สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

10. Q: ถ้าหากต้องให้ออกซิเจนสามารถเบิกได้หรือไม่

A: หากแพทย์วินิจฉัยอาการแล้วเป็นผู้สั่งให้ผู้ป่วยต้องใช้ถังออกซิเจนช่วยในการหายใจ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามใบเสร็จที่มาเรียกเก็บขอให้ออกมาจากโรงพยาบาล หรือคลินิกจึงจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล โดยบริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้เมื่อได้รับการรักษาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ให้สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

11. Q: ผู้ป่วยรอเตียงที่อยู่ใน Home Isolation และ Community Isolation สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้หรือชดเชยรายวันได้หรือไม่

A: สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันสุขภาพกลุ่มที่ถือครองกรมธรรม์ไว้ กรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายวันได้ ดยบริษัทจะพิจารณาความคุ้มครองให้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์และอ้างอิงเพิ่มเติมจากเอกสารฉบับเก่า คปภ. คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 จะสิ้นสุดการพิจารณาความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

12. Q: ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel แล้วแต่ยังไม่ครบ 14 วัน โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นคนไข้ในกลุ่มสีเขียว จึงอนุญาตให้กลับไปทำ Home Isolation ต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน ส่วนที่กลับไปทำ Home Isolation สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ได้หรือไม่

A: ทางบริษัทจะจ่ายเงินชดเชยรายได้รายวัน เฉพาะกรณีที่ได้มีการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น เพราะการที่แพทย์ให้กลับบ้านได้แสดงว่าไม่มีความจำเป็นต้องนอนในโรงพยาบาล แต่กักตัวต่อเพื่อป้องกันการระบาดของโรค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

13. Q: ในกรณีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาโดยวิธีการ Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ได้หรือไม่

A: ผู้มีภาวะเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีภาวะอ้วนดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัม/ม.² หรือมีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ มีเอกสารแสดงว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษา และมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับผู้เอาประกันภัยได้ สามารถเบิกค่าสินไหมและเงินชดเชยรายได้ได้ โดยบริษัทจะพิจารณาให้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์และอ้างอิงเพิ่มเติมจากเอกสาร คปภ. ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 ที่สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

14. Q: หากติดเชื้อโควิดแล้วและรักษาหายแล้ว ผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งกลับมาติดเชื้อโควิดอีกครั้ง สามารถเบิกการรักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายวันอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่

A: สามารถเบิกเคลมได้ตามวงเงิน ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์และอ้างอิงเพิ่มเติมจากเอกสาร คปภ. คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 อ่านรายละเอียดการเคลมเกี่ยวกับโควิดเพิ่มเติมได้ที่นี่

15. Q: Home Isolation หรือ Conmmunity Isolation สามารถเบิกทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันพร้อมกันได้หรือไม่

A: สามารถทำได้กรณีลูกค้ามีกรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง โดยสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ที่เคลมได้ที่นี่ แต่ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาความคุ้มครองให้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

16. Q: กรณี Home Isolation หรือ Conmmunity Isolation นั้น หากกรมธรรม์ที่ถือ มีผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก บริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ตามความจำเป็นทางการแพทย์ภายใต้ผลประโยชน์คุ้มครองใช่หรือไม่ 

A:  ยังให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไข แต่บริษัทจะพิจารณาให้ความคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

17. Q: การที่บริษัทฯ อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาล Home Isolation หรือ Conmmunity Isolation ตามจำนวนที่ได้จ่ายจริง ภายใต้วงเงินการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก ตามกรมธรรม์ของท่าน (ถ้ามี) ก่อน และหากมีส่วนเกินอนุโลมให้จ่ายส่วนเกินในวงเงินการอยู่รักษาตัวแบบผู้ป่วยใน กรณีนี้จะถูกยกเลิกไปตามประกาศที่ คปภ. ไม่ขยายเวลา ใช่หรือไม่

A: ใช่ การคุ้มครองจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ที่สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

18. Q: จากการประกาศ คปภ. ให้สิ้นสุดความคุ้มครองกรณี Home Isolation หรือ Conmmunity Isolation แต่ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าเป็น Home Isolation/Conmmunity Isolation ที่เข้าข่ายการรักษาตัวแบบคนไข้ใน เป็นช่วง 25 ต.ค. 2564 – 5 พ.ย. 2564 บริษัทจะมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายได้ โดยนับถึงแค่วันที่ 31 ต.ค. 2564 ใช่หรือไม่

A: ใช่ บริษัทจะพิจารณาเบิกเคลมให้ตามเงื่อนไขจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 และ 56/2564 ได้สิ้นผลบังคับในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงาน คปภ. เลขที่ 4232/3551 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

19. Q: การจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Home Isolation หรือ Conmmunity Isolation ยังคงพิจารณาจ่ายตามผลประโยชน์ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ใช่หรือไม่

A: ใช่ บริษัทยังคงพิจารณาตามเงื่อนไขและความจำเป็นทางการแพทย์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่