เพราะอะไร? ทำไมถึงเคลมประกันโควิดจากซิกน่าไม่ได้ ! 

เคลมประกันโควิด ซิกน่า_Cigna

เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมารุนแรงกว่าทุกครั้ง ซึ่งมีที่มาจากไวรัสที่พัฒนาตัวเองจนกลายพันธุ์แตกย่อยออกไปเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รับมือได้ยาก และติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้น ทำให้เห็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับลูกค้าซิกน่าที่ติดเชื้อและต้องการเคลมประกันโควิดจากซิกน่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาในการเคลมค่าสินไหมทดแทน ว่าทำไมเคลมประกันโควิดจากซิกน่าแล้วไม่ได้ สามารถเช็กรายละเอียดแผนประกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการคุ้มครองในการเบิกเคลมประกันโควิดได้ที่นี่ 

เรื่องต้องรู้ ! เมื่อติดโควิดและต้องการเคลมประกันโควิดจากซิกน่า

 

สำหรับเรื่องที่ต้องรู้เมื่อติดโควิด-19 และต้องการเบิกเคลมประกันโควิดของซิกน่านั้น ผู้ทำประกันต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกันเสียก่อน โดยเมื่อทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 จะสามารถเบิกเคลมประกันโควิดจากซิกน่าได้ 2 กรณี คือ ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้ โดยมีรายละเอียด แผนประกันและเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมที่ต้องรู้ดังนี้

1. เคลมประกันโควิดจากซิกน่า กรณีค่ารักษาพยาบาล 

สำหรับลูกค้าประกันภัยซิกน่าที่ติดเชื้อโควิดและต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถเช็กแผนประกันที่ทำการเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้

  • แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล 

  1. Signature Care และ Global Individual Health

  2. ประกันสุขภาพเฉพาะโรค ติดเชื้อทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร

  • แผนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 

  1. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน

  2. ประกันสุขภาพกลุ่ม Cigna Spectrum

ซึ่งการเคลมสินไหมทดแทนในกรณีรักษาพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองทั้งการรักษาที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel และแบบการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.1 การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน กลุ่มสีเหลืองและแดง ซึ่งหมายถึงผู้ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้มาตรฐานทางการแพทย์สำหรับการรักษาการเจ็บป่วยนั้นๆจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ตามการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน กลุ่มสีเขียว ซึ่งหมายถึงผู้ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ หรือนอนรักษาและกักตัวเพื่อความสะดวกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ตามการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) ซึ่งไม่รวมค่าห้องตามเงื่อนไขกรมธรรม์
กรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึง ได้รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องนอนรักษาตัวตามข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ให้เป็นผู้ป่วยในจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง ตามการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)

 

1.2 การรักษาพยาบาลแบบการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation)

โดยปกติแล้วในการรักษาตัวที่บ้าน หรือแยกกักตัวในชุมชน จะไม่สามารถเบิกสินไหมทดแทนได้ เนื่องจากไม่เข้าข่ายการเป็นผู้ป่วยในและนอกตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนที่จ่ายจริงให้ตามแผนประกันที่ทำไว้ ภายใต้วงเงินการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกก่อน ทั้งนี้หากมีค่ารักษาส่วนเกินเพิ่มเติม บริษัทฯ จะอนุโลมจ่ายส่วนเกินต่อให้ โดยใช้วงเงินการรักษาแบบผู้ป่วยใน ตามลำดับ

 

เคลมประกันโควิด ซิกน่า_เคลมค่ารักษาพยาบาลโควิด

 

2. เคลมประกันโควิดจากซิกน่า กรณีเงินชดเชยรายได้ (HIP Benefit)

สำหรับลูกค้าประกันภัยซิกน่าที่ติดเชื้อโควิดและต้องการเบิกเงินชดเชยรายได้ตามแผนประกันที่ได้ทำไว้ สามารถเช็กแผนประกันที่เคลมเงินชดเชยรายได้ ดังนี้

  • แผนประกันชดเชยรายได้จาก 7 โรคตามฤดูกาล

  • แผนประกันชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

โดยในการเคลมสินไหมเพื่อขอรับเงินชดเชยรายได้ เป็นกรณีที่สามารถพบเจอปัญหาได้บ่อยที่สุด เนื่องจากการเข้าใจผิดในข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งกรณีเงินชดเชยรายได้สามารถเคลมสินไหมทดแทนได้ทั้งจากการรักษาที่โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel และแบบการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) แต่ทั้งนี้ผู้ถือกรมธรรม์ต้องเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดง และลงทะเบียนกับ สปสช. เท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวจะไม่เข้าข่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขการคุ้มครอง ทำให้ไม่สามารถเบิกเคลมได้ โดยมีรายละเอียดในการเบิกเคลมเพิ่มเติมดังนี้

2.1 การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel

กรณีรักษาแบบผู้ป่วยในและเป็นผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้มาตรฐานทางการแพทย์สำหรับการรักษาการเจ็บป่วยนั้นๆบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ ตามเงื่อนไข และจำนวนวัน โดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
กรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งหมายถึง ได้รับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องนอนรักษาตัวตามข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ให้เป็นผู้ป่วยในบริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยรายได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ในฐานะผู้ป่วยใน
กรณีการรักษาแบบผู้ป่วยในและเป็นผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งหมายถึงผู้ที่นอนรักษาอาการในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel เพื่อความสะดวก โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ หรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว บริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยรายได้ เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 
 

 

2.2 การรักษาพยาบาลแบบการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation)

ในกรณีการรักษาแบบกักตัวที่บ้านและแยกกักตัวในชุมชน จะไม่เข้าเงื่อนไขการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามความหมายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้อนุโลมให้สามารถเบิกเคลมประกันโควิดจากซิกน่าในส่วนของเงินชดเชยรายได้ได้ โดยจะต้องอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่ไม่มีเตียง หรือสถานพยาบาลรองรับ ต้องกักตัวที่บ้าน หรือแยกกักตัวในชุมชน ร่วมกับการลงทะเบียนของ สปสช. จึงจะมีสิทธิ์เบิกเคลมเงินชดเชยรายได้ สูงสุดไม่เกิน 14 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่จำเป็นต้องรักษาแต่ไม่มีเตียงรองรับ จนถึงวันที่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel

 

เคลมประกันโควิด ซิกน่า_เคลมเงินชดเชยรายได้โควิด

 

จากข้อมูลข้างต้นเป็นข้อสรุปเพื่อให้ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์เข้าใจในข้อกำหนด และเงื่อนไขการเคลมประกันโควิดจากซิกน่าได้มากขึ้น เพราะสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดว่ายังคงอยู่กับเราไปอีกนาน ทางบริษัทฯ เข้าใจถึงความกังวลใจที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้คอยดูแลทุกคนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งหากพบข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลมประกันโควิดจากซิกน่า สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ FAQ ความคุ้มครองประกันโควิดและประกันแพ้วัคซีนโควิด-19, ถาม-ตอบ การเคลมประกัน Home Isolation หรือ Community Isolation หรือหากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่าผ่านช่องทาง

โทร: 1758 หรือ 0-2853-0000

อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Facebook Fanpage: Cigna Thailand เวลาทำการ 09.00-22.00 น.ของทุกวัน

Live Chat: Live Chat บนเว็ปไซต์ซิกน่า ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)