แผนประกันอุบัติเหตุ ชดเชยรายวัน บวกบวก

อุ่นใจยามเจ็บป่วย ไม่ต้องกลัวรายได้หดหาย มีค่าชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้ จากซิกน่า ชดเชยรายได้สูงสุดได้วันละ 1,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด
1,000,000 บาท*

ค่าชดเชยรายได้สูงสุด
50,000 บาท*

คุ้มครองเพิ่มขึ้น
2 เท่า!

 

รายละเอียดความคุ้มครอง*

  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 บาท
  • ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุวันละ 1,000 บาท
  • รับเพิ่ม ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 15 วันติดต่อกันจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 50,000 บาท
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ในวันหยุด +1,000,000 บาท

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 3