ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ประกาศผลผู้โชคดีแคมเปญ Cigna Get and Go

 
 
 
 
 

ประกาศผลผู้โชคดีสำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 1 พ.ย. 60 - 15 ม.ค. 61

สำหรับลูกค้าที่ซื้อระหว่าง 1 - 30 พ.ย. 60

รางวัลที่ 1  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน 1 รางวัล ได้แก่

1.คุณกัญจนพร ชนัฐกิ่งคฑา

รางวัลที่ 2  กล้อง Go Pro Hero LCD จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,999  บาท ได้แก่

1.คุณพงศ์ชิต สหกิจชัชวาล

รางวัลที่ 3  กระเป๋าเดินทางล้อลาก 4 ล้อ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3  รางวัล มูลค่าชิ้นละ 3,800  บาท ได้แก่

1.คุณวิชชา จันทร์ทอง
2.คุณสมนึก อินยาวิเลิศ
3.คุณพรทิพย์ หล่อสุพรรณพร

รางวัลที่ 4  รับ Starbucks card 200 บาท จำนวน 50 รางวัล  ได้แก่

1.คุณวรรณิสา รัตนวิหค
2.คุณรพีพรรณ สวัสดิ์รักษ์
3.คุณปาระฉัตร มหันต์เชิดชูวงศ์
4.คุณนันท์นภัส ศุภกรทรัพย์กุล
5.คุณดาวเรือง สมทรัพย์
6.คุณยุวดี อิรวดีกุล
7.คุณปัญจพร แซ่อึ้ง
8.คุณฉัตรวี ตั้งพัฒนาศิริ
9.คุณโฉมยงค์ เหมศิริรัตน์
10.คุณจีรภรณ์ ดิสรเตติวัฒน์
11.คุณอนุธิดา ใจธรรม
12.คุณเขมกร ขันติธรรมากร
13.คุณมานะชัย อุดมโชค
14.คุณธันดา ภักดีอักษร
15.คุณศศิณัฏฐ์ โชครุ่งเรือง
16.คุณอรอนันต์ วุฒิเสน
17.คุณครรธารัตน์ สุขเจริญพงษ์
18.คุณจุฑามาศ น้ำทิพย์
19.คุณสมัชญ์พล เลี่ยมวัฒนสุธา
20.คุณอัมพร ปัญญาดิลก
21.คุณณิชารีย์ อรุณรัศมีโสภา
22.คุณเอกศักดิ์ กุลหทัย
23.คุณศรายุทธ์ ขวดสันเทียะ
24.คุณนฤมล สุขวจีคล่อง
25.คุณนภัสวัลย์ สิทธิเจริญ
26.คุณวีณา พระแท่น
27.คุณชณารัศมิ์ ศรีพิกุล
28.คุณจีรวรรณ เอี่ยมอินทร์
29.คุณไพรัช พิพัฒนาบูรณ์
30.คุณวิรัลพัชร ธนกุลสังข์เมือง
31.คุณสุนทรี ทรัพย์ประสาน
32.คุณโสภิดา ศรีสกุล
33.คุณนันทคินทร์ อิทธิพรหมาสตร์
34.คุณวรนัย ดีรัตนศรีกุล
35.คุณอภิชาติ นิลนัครา
36.คุณระพีพรรณ หาญสุโพธิพันธ์
37.คุณชลาลัย ศรีจงใจ
38.คุณอัญชลี ศุภศรี
39.คุณปราณี ประเสริฐกุลชัย
40.คุณสุคนธ์ทิพย์ พิทักษ์พัฒนสกุล
41.คุณวีรภัสส์ ภักดีจิราวัจน์
42.คุณสิริวรรณ แก้วโก
43.คุณศิริศักดิ์ เกียรติหนุนทวี
44.คุณประภารัฐ ประสมทอง
45.คุณนภัสศร บวรอัศวกุล
46.คุณศิริรัตน์ เขียวประเสริฐ
47.คุณวันดี สุทธรังษี
48.คุณวิลัย อินทร์ประจักษ์
49.คุณแมน เพชรวานิชสกุล
50.คุณสมาน ทันต์เจริญกิจ

สำหรับลูกค้าที่ซื้อระหว่าง 1 ธ.ค. 60 -15 ม.ค. 61

รางวัลที่ 1  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน 2 รางวัล ได้แก่

1.คุณญาณี เปล่งวิทยา
2.คุณฉัตตินี เก้าเอี้ยน

รางวัลที่ 2  กล้อง Go Pro Hero LCD จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,999  บาท ได้แก่

1.คุณรษา เชอร์เดล

รางวัลที่ 3  กระเป๋าเดินทางล้อลาก 4 ล้อ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3  รางวัล มูลค่าชิ้นละ 3,800  บาท ได้แก่

1.คุณธนา อานันทนะสุวงศ์
2.คุณกิติภรณ์ ต้องประสงค์
3.คุณบุญชัย เลิศนุวัฒน์

รางวัลที่ 4  รับ Starbucks card 200 บาท จำนวน 50 รางวัล  ได้แก่

1.คุณเบญญาภา โชติจิรัฐ
2.คุณธมนวรรณ บวรสุจริตกุล
3.คุณภูษิต อุดมชัยวุฒิ
4.คุณณัฐนิมมาน หุตาคม
5.คุณธนิกานต์ พิริยะวณิชย์
6.คุณณภัทร ประสาทเขตต์การ
7.คุณธนกฤต จรัญมหาวงศ์
8.คุณวชิรญาณ์ สิทธิไพบูลย์
9.คุณวันดี ทวีชัย
10.คุณกฤษณี รังสิยานนท์
11.คุณวิชิต มีสมบัติ
12.คุณจักษ์ปกรณ์ เหมะประเสริฐสุข
13.คุณธนพร เชาวน์รัตนะ
14.คุณญาณิศา ลิ้มพุทธอักษร
15.คุณสุชาดา คณฑา
16.คุณพรรณี ศรีสวัสดิ์
17.คุณธีรวีร์ พงษ์พิทักษ์
18.คุณธานินทร์ วนสุธานนท์
19.คุณสมพรชัย เกิดพงษ์
20.คุณพีรพัฒน์ ตอเงิน
21.คุณจิตนภา พุทธา
22.คุณณัฐภรณ์ ทาโน
23.คุณภาวินีย์ ทิตยรัตน์ชยธร
24.คุณศิริรัตน์ ขิระทาน
25.คุณอินทรายุธ ประเสริฐบุญ
26.คุณจุฑามาศ ทัดดี
27.คุณมัชฌิมา ทองคำ
28.คุณนิตยา จิวานันต์
29.คุณนันทนัช บุนนาค
30.คุณทิพวัลย์ ตันติศรียานุรักษ์
31.คุณเฉลิมพล เชี่ยววงศ์กุล
32.คุณวนิดา ชาชำนาญ
33.คุณทิพย์วรรณ บุญมาเลิศ
34.คุณหทัยรัตน์ ศรีสงค์
35.คุณรองรัตน์ เทพพิมล
36.คุณสิริชัย ปิ่นนาง
37.คุณเพชรสมร วัฒนะนุพงษ์
38.คุณมณฑาวดี วัฒนานนท์
39.คุณกาญจนา มาสิลีรังสี
40.คุณรชา ศรีวงศ์
41.คุณสรารัตน์ บวรสุทธิศักดิ์
42.คุณกรรณิการ์ ชาญเชิงพานิช
43.คุณภัทรพร สกุลบุญมา
44.คุณศรีนวล ควรพิบูลย์
45.คุณชัญญา ชาญยุทธกร
46.คุณสุพัฒน์ สาริวาส
47.คุณพัทธ์ธิดา มั่นใจ
48.คุณศิริรักษ์ เครือวัลย์
49.คุณณิชสรณ์ ขัมภศร
50.คุณพลอย ธรรมาภิรานนท์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด  มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนรางวัล และหากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ แต่ผู้โชคดีสามารถโอนสิทธิรับรางวัลแก่บุคคลอื่นได้  รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์รับของรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ รวมถึงหากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์, มีการเขียนโปรแกรมให้กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ,มีความพยายามใดๆ ที่จะแทรกแซง ทำลาย ระงับ ก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนการส่งข้อมูล หรืออื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือความไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมในการจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นขาดคุณสมบัติอัตโนมัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมถึงดำเนินคดีในความผิดทางอาญา รวมถึงมีสิทธิในการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
 • เงื่อนไขของ ของรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ต้องสำรองที่นั่งในเส้นทางที่กำหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องไป-กลับเส้นทางเดียวกันพร้อมกัน 2 ที่นั่ง รวมถึงต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดและต้องชำระค่าภาษีต่างๆ ในการใช้งานของรางวัลตัวเองทั้งสิ้น โดยรางวัลนี้รวมค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ฟรี น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม) ตั๋วเครื่องบินนี้ ไม่สามารถใช้เดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง (Embargo Period) และไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร  ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
 • พนักงาน บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ผ่านพนักงานขายของบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือผ่านบริษัทคู่ค้าของ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน), เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว  ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • จับรางวัลวันที่  29 มกราคม  2561 เวลา 10.00-12.00 น. 
 • บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.cigna.co.th  และเฟสบุ๊คเพจ “Cigna Thailand” (https://www.facebook.com/CignaThailand
 • ใบอนุญาตจัดให้มีรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 1473/2560 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ที่ www.tripizee.com/th โค้ดส่วนลดจะส่งเข้าอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด)
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)