ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
Free PA Card
ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
พร้อมบัตรซิกน่าแคร์การ์ด สำหรับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
สูงสุด
5,000 บาท/ครั้ง
วงเงินคุ้มครองผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

สูงสุด
50,000 บาท
ความคุ้มครองนี้ไม่รวมถึง การถูกฆาตรกรรม และอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
 
ลงทะเบียน รับฟรี คลิกที่นี่
เงื่อนไขและข้อยกเว้น
  1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ณ วันที่สมัครรับความคุ้มครอง และระยะเวลาคุ้มครอง 60 วัน นับจากวันที่ขอเอาประกันภัย
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นความคุ้มครองสำหรับลูกค้าปัจจุบันและพนักงานของ บ.ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  3. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย และ บัตรประจำตัวผู้เอาประกันผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้
  4. การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามข้อตกลงความคุ้มครอง
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรือบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865