ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
       
การเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหม

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมกับ Cigna และเอกสารการเคลมประกัน

เตรียมเอกสารให้ครบ

ส่งเอกสารให้ถึง

รอรับเงินสินไหม

2. ส่งเอกสารให้ถึง

3. รอรับเงินสินไหม

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่ได้ใช้ Cigna Care Card

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสารให้ครบ

ผู้เอาประกันภัยของซิกน่าต้องเตรียมเอกสารการเคลมประกอบการเรียกร้องสินไหมตามรายการด้านล่าง เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทนของท่านรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้

- ใบรับรองแพทย์

- ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลและต้องส่งเอกสารนี้ทางไปรษณีย์เท่านั้น)

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่มีผู้เอาประกันเป็นเจ้าของบัญชี

โดยท่านสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม ของท่านในแต่ละกรณี ได้ที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไฟล์เพื่อทำการกรอกข้อมูล 

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว หรือ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง (PIR)
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคารของทรัพย์สินที่สูญหาย ในการณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์
 • รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จค่า เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋ว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต หรือจดหมายเรียกให้ไปเป็นพยานที่ศาล
 • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่องบิน ทางบก ทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยัด ) หรือค่าที่พักที่เกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทขนส่งฯ ที่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาที่ได้เดินทางจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่เกิดขึ้นระหว่างรอการเดินทาง
 • จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วน
 • จดหมายรับรองจากสายการบินที่ระบุความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที่สูญหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ ,รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีสินไหมประกันการเดินทาง (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และใบคำสั่งศาลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีการชดเชยรายได้กรณีการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย
 • ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติ หรือผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ในกรณีเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมชดเชยรายได้เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับกับใบสรุปปิดหน้างบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง (Terminal illness)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีโรคมะเร็ง หรือผลตรวจพิเศษของโรคร้ายแรงตามข้อตกลง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Accident -Death claim)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ (เท่านั้น) ของผู้รับประโยชน์
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
กรณีทันตกรรม (Dental Family Package)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนทันตกรรมของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย

2. ส่งเอกสารให้ถึง

ผู้เอาประกันภัยของทางซิกน่าสามารถส่งเอกสารการเคลมสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้


อีเมล ยกเว้นการเบิกค่ารักษา:

THCIPCLCLAIMAdmin@cigna.com


โทรสาร (แฟกซ์) ยกเว้นการเบิกค่ารักษา:

02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน


ไปรษณีย์:

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนกสินไหมทดแทน

ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*ยกเว้นการเบิกค่ารักษาพยาบาลซึ่งต้องใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สำหรับช่องทางอีเมล์และแฟกซ์

3. รอรับเงินสินไหมทดแทน

บริษัทฯจะทำการจ่ายเงินชดเชยสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย ตามช่องทางที่แจ้ง ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจะจ่ายในนามผู้รับผลประโยชน์

แจ้งความประสงค์มาในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

Cigna รับเรื่องเคลมและดำเนินการจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 หรือ 02-853-0000

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร
ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.30น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการ
Inbox เข้ามาที่ Facebook Cigna Thailand
Email cigna.customerservice@cigna.com