การเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องค่าสินไหม

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) กับซิกน่า

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม

ติดต่อศูนย์บริการ ลูกค้าซิกน่า โทร.1758

ติดต่อศูนย์บริการ ลูกค้าซิกน่า โทร.1758

เตรียมเอกสาร ให้ครบ

เตรียมเอกสาร ให้ครบ

ส่งเอกสารให้ถึง

ส่งเอกสารให้ถึง

รอรับเงินสินไหม ทดแทน

รอรับเงินสินไหม ทดแทน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758

เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลมประกัน) กับซิกน่าบริษัทฯ แนะนำให้ท่านโทรติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่

ศูนย์บริการลูกค้าของซิกน่า
โทร. 1758 หรือ 02-763-0000

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เตรียมเอกสารให้ครบ

เตรียมเอกสารให้ครบ

ผู้เอาประกันภัยควรเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบ เพื่อให้การเรียกร้องสินไหมทดแทน ของท่านรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถดูรายการเอกสารที่บริษัทฯ ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหม ของท่านในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Accident -Death claim)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่นใดที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นในการเรียกร้องค่าทดแทน (ถ้ามี)
กรณีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Personal Accident - Medical Expenses claim)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีการชดเชยรายได้ขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
กรณีทันตกรรม (Dental Family Package)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนทันตกรรมของบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง (Terminal illness) หรือโรคร้ายแรง (Critical illness)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท ดาวน์โหลด
 • เอกสารอื่นที่บริษัทต้องการตามความจำเป็นในการเรียกร้องผลประโยชน์เมื่อบริษัทร้องขอ
กรณีสินไหมประกันการเดินทาง (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น /จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เช่นโรงแรม สายการบิน สถานที่ๆเกิดอุบัติเหตุ
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว หรือ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหาย รวมถึงใบเสร็จรับเงิน(ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • สำเนาตั๋วเครื่องบินล่าสุดที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • หนังสือจากบริษัททัวร์ หรือสายการบินระบุจำนวนเงินที่เก็บ
 • ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง
 • สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของการเดินทาง และการจี้เครื่องบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • จดหมายรับรองการเดินทางล่าช้า หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า จากสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบินและ Boarding Pass ทั้งหมดที่มี
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ตั๋วเครื่องบินและ Boarding Pass
 • จดหมายแจ้งจากผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
 • จดหมายแจ้งจากสายการบินพาณิชย์นั้นๆ ระบุว่าเกิดการล่าช้าจริง
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ตั๋วโดยสารเครื่องบิน รถไฟ เรือ
 • จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น
 • จดหมายแจ้งจากผู้ขนส่งนั้นๆ ระบุว่าเกิดการล่าช้าจริง
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ที่จำเป็น
 • จดหมายรับรองจากสายการบิน
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง
 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท ดาวน์โหลด
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง ค่าที่พัก
 • ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรโดยสาร และเอกสารการเดินทาง
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น กรณีถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรม /จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบ เช่นโรงแรม สายการบิน สถานที่ๆเกิดการสูญหาย
 • หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอ (ถ้ามี)
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย
ส่งเอกสารให้ถึง

ส่งเอกสารให้ถึง

ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารสำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ ผ่าน 2 ช่องทางง่ายๆ คือ

 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านโทรสาร (Fax) กรณีการขอเงินชดเชยรายได้เท่านั้น ที่หมายเลข 02-650-9677 โดยสำเนาถึง แผนกสินไหมทดแทน
 • ส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางไปรษณีย์ ที่
  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  แผนกสินไหมทดแทน
  ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330
รอรับเงินสินไหมทดแทน

รอรับเงินสินไหมทดแทน

บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินชดเชยสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ตามช่องทางที่แจ้งความประสงค์มาในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ

 • การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  ซึ่งผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์จะต้องแนบเอกสารสำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่ผู้เอาประกันเป็นเจ้าของบัญชีมาเพิ่มเติมด้วย