ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์


ชื่อ-นามสกุล :
กรุณากรอกข้อมูล*
กรุณากรอกข้อมูล*
เบอร์มือถือ :
กรุณากรอกข้อมูล*
เบอร์โทรไม่ถูกต้อง *
กรุณากรอกเบอร์โทรให้ครบ *
เลขที่บัตรประชาชน :
กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน *
รหัสบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง *
ระบุอายุ :
กรุณากรอกข้อมูล*

* ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ. ซิกน่าประกันภัย (“บริษัทฯ”) และ บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์นำเสนอข่าวสารบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์บริการ Roadside Service Assistance ฟรี

  1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนถูกต้องเเละครบถ้วนเท่านั้น
  2. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับ SMS ยืนยันหลังจบรายการ
  3. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี ในวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  5. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ จาก ซิกน่าประกันภัย


1. บริการที่มีขอบเขตการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

บริการยกและลากรถฉุกเฉิน

เมื่อรถยนต์ของลูกค้าเสียจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อันเกิดจากการบกพร่องของเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า หรือ ช่วงล่างขัดข้องผู้ให้บริการจะประสานงานเพื่อจัดหารถยก-รถลาก และนำส่งอู่หรือศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือสถานที่ใด ๆ ที่ปลอดภัยกับรถยนต์ของลูกค้า ในกรณีที่สภาวการณ์ปัจจุบันเอื้ออำนวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรถยก-รถลาก ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเหตุการณ์และไม่เกินจำนวน 2 เหตุการณ์ต่อปี และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากนี้

บริการช่วยเหลือด้านแบตเตอรี่ ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าแบตเตอรี่หมด

เมื่อรถยนต์ของลูกค้าแบตเตอรี่หมดในขณะเดินทาง ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในการประสานงานจัดหาช่างไปยังจุดที่เกิดเหตุ เพื่อพ่วงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ในกรณีที่สภาวการณ์ปัจจุบันเอื้ออำนวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในการนี้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดเฉพาะในส่วนค่าแรงในการพ่วงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเหตุการณ์ จำนวน 2 เหตุการณ์ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าแบตเตอรี่ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากที่ระบุ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

*การให้บริการในข้อ 1 นี้ เป็นการให้บริการที่มีขอบเขตการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

2. บริการติดต่อประสานงานและให้คำแนะนำ

บริการซ่อมรถ

ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเสียในขณะเดินทาง โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า หรือ ช่วงล่างขัดข้อง และสามารถที่จะซ่อมแซมได้ทันที ผู้ให้บริการจะประสานงานเพื่อจัดหาช่างซ่อมไปยังจุดที่เกิดเหตุ

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจ

ในกรณีที่ลูกค้าลืมกุญแจและมีกุญแจสำรอง ผู้ให้บริการจะประสานงานนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ หรือ ในกรณีลูกค้าไม่มีกุญแจสำรอง และต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถ (ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นผู้ให้ความยินยอมและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอง) ผู้ให้บริการ จะประสานงานกับช่างกุญแจเพื่อออกไปให้บริการลูกค้าในกรณีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

บริการช่วยเหลือในกรณีน้ำมันหมด

หากยานพาหนะของลูกค้าน้ำมันหมดขณะเดินทางอยู่บนถนน ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดที่เกิดเหตุ เพื่อให้ยานพาหนะของลูกค้าสามารถเดินทางต่อไปยังสถานีบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใกล้ที่สุดได้ ในกรณีที่สภาวการณ์ปัจจุบันเอื้ออำนวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับยางรถยนต์

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียในขณะเดินทาง ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ในการเปลี่ยนยางอะไหล่หรือประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในการซอ่ม หรือปะยางรถยนต์ ในกรณีที่สภาวการณ์ปัจจุบันเอื้ออำนวยหรือเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

บริการจัดหารถยนต์เช่า

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่บนถนนและไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที และลูกค้าต้องการที่จะไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ผู้ให้บริการจะช่วยประสานงานจัดหารถเช่าให้แก่ลูกค้า เพื่อลูกค้าจะสามารถเดินทางไปถึงที่หมายตามต้องการโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บริการจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทาง

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่บนถนนและไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที และลูกค้าต้องการที่จะไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ผู้ให้บริการจะช่วยประสานงานจัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทางให้แก่ลูกค้า เพื่อลูกค้าจะสามารถเดินทางไปถึงที่หมายตามต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่บนถนนและไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที และทำให้ลูกค้าต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้ให้บริการจะช่วยเหลือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และจองโรงแรมในนามลูกค้าเพื่อลูกค้าสามารถเข้าพักโรงแรมที่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

บริการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถกลับภูมิลำเนา

ในกรณีที่ยานพาหนะของลูกค้าเสียขณะเดินทางอยู่ต่างถิ่น ไม่สามารถซ่อมแซมได้เสร็จทันที และลูกค้าต้องการที่จะนำยานพาหนะกลับมาซ่อม ณ ภูมิลำเนา ผู้ให้บริการจะช่วยประสานงานกับผู้ให้บริการ เพื่อเคลื่อนย้ายยานพาหนะกลับภูมิลำเนาให้ลูกค้า โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บริการรายงานตำรวจ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแจ้งความกับตำรวจหลังจากที่ยานพาหนะของลูกค้าประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุขัดข้องใดๆผู้ให้บริการจะบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ และวิธีการแจ้งความให้กับลูกค้า

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถบนทางด่วนและทางหลวงต่าง ๆ

ผู้ให้บริการจะบริการให้ข้อมูลและแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถบนทางด่วนและทางหลวงต่าง ๆ

บริการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ในกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและต้องการความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการจะบริการช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เคลม หน่วยกู้ภัย ตำรวจ โรงพยาบาล ตามความต้องการของลูกค้า

บริการประสานงานจัดการนำรถเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์

ผู้ให้บริการจะบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เวลาเปิดทำการ และสถานที่ตั้งของศูนย์ซ่อมรถยนต์รวมถึงประสานงานจัดนำรถเข้าศูนย์ซ่อม แต่ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผลการซ่อมรถ ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดรถรับ-ส่ง ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการโดยตรง

*การให้บริการให้บริการในข้อ 2 นี้ เป็นการให้บริการติดต่อประสานงานเเละให้ข้อมูลเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันที่เอื้ออำนวยหรือเป็นไปได้ในทางปฎิบัติค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดภายในหลังการให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ

  เงื่อนไขข้อยกเว้นการให้บริการ

   1. ผู้ให้บริการจะไม่เป็นธุระในการจัดบริการ หรือค้นหาข้อมูลใดๆสำหรับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการเพื่อการพาณิชย์ หรือหากสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นของอนุรักษ์ ผิดกฎหมาย ต้องห้าม ตามมาตราที่ระบุในกฎหมายไทย การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกค้าจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือของ ผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติ

   2. การให้บริการจะไม่ครอบคลุมรถยนต์ของลูกค้าที่มีมากกว่า 4 ล้อและ รถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า 7 ปี ณ วันที่ขอรับบริการ

   3. รถยนต์ของลูกค้าที่ได้รับการดัดแปลงจากมาตรฐานของผู้ผลิต รถแข่ง รถลาก รถให้เช่าทั่วไป และรถรับจ้าง

   4. รถยนต์ของลูกค้าที่ได้รับการดัดแปลง ติดตั้ง หรือแก้ไข ให้ผิดไปจากมาตรฐานเดิมของผู้ผลิตในบางส่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเชื้อเพลิง หรือ การติดตั้งแก๊ส หรือการดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากการดัดแปลงดังกล่าว

   5. รถบรรทุกเกินพิกัดตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือการใช้ยานพาหนะผิดวัตถุประสงค์

   6. กรณีสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน เหตุสุดวิสัย การก่อการร้าย สงครามกลางเมืองการปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวาย การจลาจล การนัดหยุดงานและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

   7. ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตขับขี่นั้นหมดอายุ

   8. ผู้ให้บริการจะให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ กับลูกค้าที่ขับยานพาหนะภายในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริเวณพื้นที่ปิดการจราจร หรือ พื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า

   9. กรณีรถยนต์ของลูกค้าเสียสืบเนื่องมาจากรถยนต์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรือ รถยนต์ที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงเป็นระยะ เวลา 12 เดือนนับจากการบริการซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย

   10. หากไม่มีลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าอยู่กับรถยนต์ที่เกิดเหตุในเวลาที่ช่างหรือบริการรถยก-รถลาก ออกให้บริการ ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธการให้บริการดังกล่าวกับลูกค้า

   11. หลังจากที่มีการยก-ลากรถของลูกค้าไปที่สถานที่ที่ลูกค้ายินยอมหรือเป็นผู้ระบุแล้ว ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อม ตลอดจนค่าซ่อมรถที่เกิดขึ้น เมื่อยก-ลากรถไปถึงที่สถานที่ดังกล่าวแล้ว

   12. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของรถยนต์ และ สินค้าพาณิชย์ต่าง ๆ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ ผู้ให้บริการ หรือผู้ แทนของ ผู้ให้บริการ

   13. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือถูกขโมยสิ่งของหรืออุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ ลูกค้าควรอยู่กับรถยนต์ในระหว่างการให้บริการ

   14. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีรถยนต์ของลูกค้าเสียสืบเนื่องมาจากการเรียกคืนของผู้ผลิต

   15. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีที่รถยนต์ได้รับการบริการจากศูนย์บริการทีไม่ได้มาตรฐาน หรือจากความผิดพลาดของช่างซ่อมตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ ภายในเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอรับบริการ

   16. ขอบเขตการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ไม่รวมถึงการจัดส่งรถยก-รถลากเพื่อเคลื่อนย้ายยานพาหนะของลูกค้า ระหว่างอู่หรือศูนย์บริการหนึ่ง ไปยัง อู่หรือศูนย์บริการอีกแห่งหนึ่ง

   17. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากกรณีการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้ หรือมาจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์

   18. การฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกค้า จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดในการให้ความช่วยเหลือของ ผู้ให้บริการ โดยอัตโนมัติ

   19. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการให้บริการไม่สำเร็จ หรือ ให้บริการล่าช้าที่มีสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมและป้องกันของ ผู้ให้บริการ เช่น เหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาวะอากาศที่ผิดปกติ ภาวะขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน พลังงาน หรือ ในกรณีประสบปัญหาด้านการสื่อสารในบางพื้นที่ที่เข้าให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที ในกรณีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

   20. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธให้บริการ ในกรณีที่ผู้ออกให้บริการได้ประเมินงาน หรือ พื้นที่ปฏิบัติงานว่าไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ หรือ มีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ออกให้บริการรายนั้น ๆ