ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

รับความคุ้มครองฟรี! เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต Central The 1 Credit Card

ใช้สิทธิ์เวลาทำการ: โทร. 02-853-0022

วันจันทร์ ศุกร์ 08.30 20.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ 08.30 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 • สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี:

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต  Central The 1 credit card ที่มี อายุ 18-80 ปี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยวันที่มีการใช้สิทธิ์และวันเดินทางจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยยังมีผลใช้บังคับ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม:  
 • https://www.cigna.co.th/travel-exclusion-country
 • https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทางโดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรเครดิต  Central The 1 credit card ที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์ พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรเครดิต Central The 1 credit card มากกว่า 1 ใบ ท่านสามารถเลือกใช้ สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ชื่อบนหน้าบัตรเครดิต  Central The 1 credit card ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรเครดิต  Central The 1 credit card ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง