Page Title Page Title
ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย

"มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 6

แผน 8

แผน 9

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

200,000300,000400,000500,000700,000900,0001,000,000

200,000300,000400,000500,000700,000900,0001,000,000

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน (ช่วงอายุ 31-35 ปี)

230 บ.

350 บ.

470 บ.

580 บ.

820 บ.

1,050 บ.

1,170 บ.

ความคุ้มครองเสริม มะเร็งระยะลุกลาม

10,000
(120,000)
15,000
(180,000)
20,000
(240,000)
25,000
(300,000)
35,000
(420,000)
45,000
(540,000)
50,000
(600,000)

สนใจซื้อเบี้ยประกัน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในเวลาที่ท่านสะดวก


สนใจซื้อเบี้ยประกัน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในเวลาที่ท่านสะดวก