ซื้อประกันออนไลน์ทุกประเภท รับ Starbucks E-Coupon เทียบเท่าค่าเบี้ย 1 เดือน*
ระยะเวลาโปรโมชั่น 8 ส.ค - 30 ก.ย. 64

เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าประกันออนไลน์ทุกประเภท รับ Starbucks E-Coupon มูลค่าเทียบเท่าค่าเบี้ย 1 เดือน*