ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
AIS Campaign

AIS Campaign L

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพ*

50,000 บาท

---------------------------------

ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุ**

ไม่มี

---------------------------------

ชดเชยรายได้ต่อวัน***

500 บาท

---------------------------------

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 เดือน

buy helath

คลิก เพื่อดูรายละเอียด
ความคุ้มครอง


AIS Campaign M

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพ*

50,000 บาท

---------------------------------

ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุ**

5,000 บาท

---------------------------------

ชดเชยรายได้ต่อวัน***

500 บาท

---------------------------------

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 เดือน

buy helath

คลิก เพื่อดูรายละเอียด
ความคุ้มครอง


AIS Campaign S

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตาหรือทุพพลภาพ*

100,000 บาท

---------------------------------

ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุ**

10,000 บาท

---------------------------------

ชดเชยรายได้ต่อวัน***

1,000 บาท

---------------------------------

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 เดือน

buy helath

คลิก เพื่อดูรายละเอียด
ความคุ้มครอง

เงื่อนไข
 

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า (Customer Service Center)

โทร 1758 หรือ 0-2763-0000 ตามวันและเวลาทําการ ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทําการ 08.30 น. – 20.00 น., วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลาทําการ 08.30 น. – 17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)